СОЛОЩУК Людмила Василівна


Професор кафедри англійської філології, доктор філологічних наук, професор

Освіта:

У 1981 році закінчила з відзнакою факультет іноземних мов Харківського державного університету (кафедра англійської філології)

Професійна кар’єра:

 • 1981-1987 — викладач кафедри англійської філології Харківського державного університету;
 • 1987-1990 — аспірант кафедри англійської філології Київського державного університету імені Тараса Шевченка;
 • 1990-2000 — викладач, старший викладач, доцент кафедри англійської філології Харківського державного університету;
 • 2000-2003 — завідувач кафедри англійської філології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;
 • 2003-2006 — докторант кафедри англійської філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • 2006-2010 — доцент кафедри англійської філології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;
 • 2010-по теперішній час — професор кафедри англійської філології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Наукова діяльність:

У 1990 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови у Київськомудержавному університеті імені Тараса Шевченка. Тема дисертації «Структурно-семантичні та прагматичні характеристики ремарок у драматургічному творі (на матеріалі англійської мови)».

У 2009 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови у Київськомунаціональному університеті імені Тараса Шевченка. Тема дисертації “Взаємодія вербальних і невербальних компонентів комунікації у сучасному англомовному дискурсі”.

Приймала активну участь у створенні Спеціалізованої вченої ради з захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук у Харківському державному університеті, яку було відкрито у 1996 році. З 1996 по 2003 рік та з 2008 по 2014 рік — учений секретар цієї ради.

З 2014 року по теперішній час — заступник голови Спеціалізованої вченої ради Д 64 051 27 з захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна.

З 2016 року — член спеціалізованої вченої ради Д 26. 001.11 з захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Член редколегії 4-х фахових наукових видань:

 • Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія “Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов”;
 • Міжнародна електронна збірка наукових праць “Когніція. Комунікація. Дискурс”, напрям “Філологія”);
 • Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. – Збірка наукових праць, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
 • Науковий журнал «Філологічні трактати», напрям “Філологія”, Сумський державний університет / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.

Напрямки наукової діяльності:
Невербальна семіотика, теорія дискурсивної взаємодії різних кодових систем, прагмалінгвістика.

Курси, які викладає:

 • “Історія англійської мови”
 • “Дискурсивні аспекти взаємодії вербальнихтаневербальних засобів комунікації”
 • «Когнітивно-комунікативний підхід до аналізу англійської мови»
 • Практичний курс англійської мови для студентів 4 та 5 курсів
 • «Загальні теорії мови та невербальна семіотика» для аспірантів денної та заочної форми навчання
 • Лекції з презентації наукових досліджень для аспірантів денної та заочної форми навчання

Основні наукові праці:

 1. Вербальні і невербальні компоненти комунікації в англомовному дискурсі [монографія]/ Л.В. Солощук – Харків : Константа, 2006. – 300 с.
 2. Невербальні компоненти комунікації в еколінгвістичному аспекті / Л.В. Солощук // Мовні та концептуальні картини світу. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – 2016. – Вип. 55. – C. 328-335.
 3. Дискурсивна особистість у світлі теорії полікодовості комунікативного процесу / Л.В. Солощук // Записки з романо-германської філології. – Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – 2015. – Вип. 1(34). – С. 167-174.
 4. Семіотика комунікативної взаємодії в англомовному діалогічному дискурсі / Л.В. Солощук // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – 2014. – № 1002. – С. 111-118.
 5. Невербальні параметри англомовного діалогічного дискурсу: комунікативні дії та принципи / Л.В.Солощук // Сучасні фундаментальні теорії та інноваційні практики навчання іноземної мови у ВНЗ : Монографія / Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – С. 253-269.
 6. Особливості функціонування невербальних компонентів комунікації в англомовному діловому діалогічному дискурсі / Л.В. Солощук // Вісник Харківського національного університету іменіімені В.Н. Каразіна. – 2013. – № 1051. – С. 77-82.
 7. Вербальні та невербальні аспекти дискурсивної взаємодії як відображення полікодової природи комунікативного процесу. – Науковий вісник Cхідноєвропейського нацiонального університету імені Лесі Українки. – 2013. – № 19(268). – С. 233-237.
 8. Interactionofverbalandnon-verbalcomponentsofcommunicationinModernEnglishdiscourse / L.V. Soloshchuk // Матеріали Міжнародної конференції «VI Симпозіум у Лодзі з нових напрямків розвитку лінгвістичної прагматики 2012 (NDLP 2012), травень, 2012. – Лодзь: Університет Лодзі. – С. 138.
 9. Дискурсивная личность в поликодовом коммуникативном процессе / Л.В. Солощук // Материалы 1-й Международной Научно-практической конференции “Коммуникация в поликодовом пространстве: языковые, культурологические и дидактические аспекты”, 11-13 мая 2011. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, 2011. – С. 200-202.
 10. Стилістичні аспекти презентації невербальних компонентів комунікації у тексті / Л.В. Солощук // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – 2011. – № 972. – С. 129-133.
 11. Кінесичні номінації в англомовному дискурсі // Л.В.Солощук // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – 2011. – № 953. – С. 6-14.
 12. Функціонально-комунікативні особливостівиразу обличчя як невербального комунікативного компоненту в англомовному діалогічному дискурсі / Л.В. Солощук // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. – Зб. наук. пр. - Київ. національний університет імені Тараса Шевченка. Вип. 14. – К.: Логос, 2008. – С. 501-508.
 13. Невербальні аспекти матримоніального діалогічного дискурсу / Л.В. Солощук // Вісник Сумського державного університету. – 2008. – № 1. – С. 6-104.
 14. Принцип координативної взаємодії вербальних та невербальних компонентів комунікації // Мовні і концептуальні картини світу (до 90-річчя від дня народження професора Ю.О. Жлуктенка) // Зб. наук. праць. – Вип. 17. – Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – 2006. – С. 353-360.
 15. Невербальні складові англомовного дискурсу / Л.В. Солощук // Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен. Монографія / під ред. І.С. Шевченко. – Харків: Константа, 2005. – С. 145-180.
 16. Невербальная коммуникация: ее место и перспективы исследования в современной лингвистике // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – 2004. – № 635. – С. 170-174.

Контактна інформація

Адреса: ауд. 7-78, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022
Телефон: (057) 707-55-04
E
-mail: phileng@karazin.ua, lvsoloshchuk@karazin.ua