Список необхідних документів


Бакалавріат

Вступники на основі повної загальної середньої освіти на денну форму навчання, крім осіб, які мають право на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів, зарахування за співбесідою та за квотами, подають заяви тільки в електронній формі.

Заява подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн відповідно до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів.

Усі інші категорії вступників подають документи в паперовій формі до приймальної комісії в строки, визначені для прийому документів.

Вступник має змогу подати копії документів, які засвідчуються за оригіналами приймальною комісією або в установленому законодавством порядку. Разом з тим, копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування). Особи, які в установлений строк не подали до приймальної комісії оригінали документів про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Правилами прийому до університету, втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

У разі подання заяви у паперовій формі абітурієнти надають такі документи:

 • копію документа, що посвідчує особу і громадянство;
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і
 • копію додатка до нього;
 • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти); чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см.

У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування).


Магістратура

Для вступу до університету абітурієнти подають такі документи (в паперовій формі):

 • заяву про участь у конкурсному відборі;
 • копію документа державного зразка про раніше здобуту освіту, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • 4 фотокартки 3×4;
 • копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (за наявності);
 • довідку щодо проходження флюорографічного обстеження (за 2017 рік);
 • для юнаків військовий квиток або приписне свідоцтво.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією або в установленому законодавством порядку. Копії документів без надання оригіналів не розглядаються.