АСТАПОВА Тетяна Олександрівна

Астапова Тетяна Олександрівна

Посада Доцент кафедри ділової іноземної мови та перекладу

Науковий ступінь, вчене звання Кандидат наук з державного управління

Доцент кафедри ділової іноземної мови та перекладу

Тема кандидатської дисертації:

«Адаптація зарубіжного досвіду реформування діяльності органів місцевого самоврядування в Україні» Спеціальність 25.00.04 – місцеве самоврядування, 2011 р.

Сфера наукових інтересів Комунікативна методика викладання іноземної мови при підготовці державних службовців, службовців органів місцевого самоврядування та спеціалістів з менеджменту, економіки підприємства, торгівлі та промисловості.

Основні публікації

1.Астапова Т.О. Діалогічне мовлення викладача як перехідний етап донавчання аудіюванню // Підвищення ефективності викладання іноземної мови в системі підготовки управлінських кадрів: М-ли наук.-практ. конф., 2 червня 2006 р.– Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2007. – С.10-11.

2.Астапова Т. О. Місцеве самоврядування: проблеми та перспективи розвитку в Україні// Новітні тенденції розвитку демократичного врядування: світовий та український досвід : матеріали наук.-практ. конф. за міжнародною участю, Київ, 30 травня 2008 р.:у 3 т. / за заг. ред. . Ю. Оболенського, С. В. Сьоміна. – К. : Вид-во НАДУ, 2008. – Т. 2. – С. 77–78.

3.Астапова Т. О. Місцеве самоврядування як інститут громадянського суспільства // Державне управління та місцеве самоврядування : тези VII Міжнар. наук. конгресу, 29-30 березня 2007 р. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2007. – С. 57–58.

4.Астапова Т. О. Інтенсивна методика викладання іоземної мови при підготовці державних службовців // Специфіка мовної підготовки державних службовців в умовах європейської інтеграції України. ВНЗ України: М-ли наук.-практ. конф., 19 квітня 2007 р.– Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2007. С. 6-8.

5.Астапова Т.О. Діалогічне мовлення при навчанні аудіюванню // Новітні тенденції викладання іноземних мов на нефілологічних спеціальностях ВНЗ України: М-ли наук.-практ. конф., 7 квітня 2009 р.– Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2009. С. 9-10.

6.Астапова Т.О. Партисипативна демократія як основа розвитку суспільства / Астапова Т.О.// Держава та регіони: наук.-виробничий журнал. – 2007. – № 3. – С. 13-17. – (Серія «Державне управління»).

7.Астапова Т.О. Особистісні ознаки суб’єктів навчального процесу при вивченні іноземних мов// Актуальні питання навчання іншомовної комунікації спеціалістів-нефілологів (у контексті підготовки України до Євро-2012) М-ли наук.-практ. конф., 19 квітня 2011 р. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2011. –С. 7-9.

8.Астапова Т.О. Місцева влада // енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові україни. – Т. 5 : Територіальне управління. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2011. – С.182-183.

9.Астапова Т.О. „Органи місцевого самоврядування провідних країн світу” навчально-методична розробка з читання англійською мовою для слухачів денного факультету магістерської підготовки I-II курсу. - Уклад. Т.О. Астапова. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ „Магістр”, 2012. – 16 с.

10. Астапова Т.О. Особистісно-орієнтований підхід у викладанні іноземних мов при підготовці державних службовців // Державне управління та місцеве самоврядування: тези XІІ Міжнародного наукового конгресу (секція №6), 29 березня 2012 р.- Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2012. – С.306-307.

11.Астапова Т.О. Форми залучення громадян до управління в зарубіжних країнах // Громадське життя Харківщини за 20 років незалежності України: зб.тез Форуму, 27-28 вересня 2011 р. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2012. – С.49-51.

12.Астапова Т.О. Історичний розвиток форм народовладдя / Т.О. Астапова // Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. – Вип. 4 (35). – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2011. − С. 28–34.

13. Астапова Т.О. Організаційно-правові засади забезпечення участі громадян у місцевому самоврядуванні в Україні / Т.О. Астапова //Державне будівництво [Електронне видання]. – 2011. - №2.- Режим доступу до журн.: http:// www.kbuapa.kharkov.ua

14. Астапова Т.О. Навчання іноземній мові державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування: комунікативний аспект / Т.О. Астапова //Актуальні проблеми державного управління № 1 (41). – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ „Магістр”, 2012. – С.389-396.

15. Астапова Т.О. Сучасні підходи у методиці викладання іноземних мов державним службовцям / Т.О. Астапова // Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. – Вип. 1 (36). – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2012. − С. 365–371.

16. Астапова Т.О. Деякі аспекти навчання іноземним мовам державних службовців / Т.О. Астапова // Актуальні проблеми державного управління №2 (42). – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ „Магістр”, 2012. – С.326-331.

17. Астапова Т.О. Формування навичок іншомовної комунікації при підготовці державних службовців / Т.О. Астапова //Державне управління та місцеве самоврядування: тези XІІI Міжнародного наукового конгресу, 21-22 березня 2013 р.- Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2013.

18. Астапова Т.О.М.В. Гоголь// Eнциклопедія Видатних Постатей Державного управління, 2012.

19. Астапова Т.О.Особливості індивідуального підходу у викладанні іноземних мов при підготовці державних службовців // проміжні тези XIII Міжнародного наукового конгресу «Публічне управління: виклики XXI століття»- Режим доступу: http://kongresxiii.blogspot.com/search/label

20. Астапова Т. О., Амосова Л. В. Local government as an institution of civil society in European countries // Публічне управління XXI століття : Світові практики та національні перспективи: зб. тез ХVІІI Міжнар. наук. конгресу, 26 квіт. 2018 р. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2018. – С. 561-563.

Викладає курси: Іноземна мова,

Ділова іноземна мова

Контактна інформація:

Адреса: ауд. 2-2, вул. Мироносицька 1, м. Харків, 61002
Телефон: (057) 707-51-44, (057) 707-51-44,
E-mail: dilovamova@karazin.ua