БОНДАРЕНКО Євгенія Валеріївна


Доктор філологічних наук, професор кафедри англійської філології

Освіта:

1989 р. — диплом з відзнакою факультету іноземних мов ХДУ імені О.М. Горького (ХНУ імені В.Н.Каразіна) (спеціальність: англійська мова та література);

1991-1993 — цільова аспірантура на кафедрі англійської філології ХДУ (ХНУ імені В.Н.Каразіна).

Захищені дисертації:

кандидатська: «Темпоральные отношения имени и глагола в предложении и тексте» (Нижньогородський державний лінгвістичний університет імені М.О. Добролюбова, 1994 р.) (нострифіковано у ХНУ імені В.Н. Каразіна у 2000 р.);

докторська: «Еволюція поняття часу в англійській мові та у дискурсі» (ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2012 р.).

Професійна кар’єра:

1989–1990 рр.– викладач кафедри англійської філології ХДУ імені О.М. Горького;

1990–1993 рр. — цільовий аспірант кафедри англійскої філології ХДУ імені О.М. Горького;

1994–2001 рр. — викладач кафедри англійскої філології ХНУ імені В.Н. Каразіна;

2001–2012 рр. — доцент кафедри англійскої філології ХНУ імені В.Н. Каразіна;

з 2012 р. — професор кафедри англійскої філології ХНУ імені В.Н. Каразіна.

Стажування, освітні та наукові програми:

1998–2003 рр. – голова регіонального відділення Міжнародної асоціації вчителів англійської мови як іноземної (IATEFL) в Україні;

1998–2003 рр. – член експертної групи з методики навчання англійської мови при Британській Раді у Харкові;

1999–2001 рр. — виконавець у Національному проекті Британскої Ради в Україні зі створення програми з навчання англійської мови в школах та лінгвістичних навчальних закладах вищої освіти України (Україна (Київ, Львів, Харків), Туреччина (Анкара), Велика Британія (Брайтон, Кардіфф).

Напрямки наукової діяльності:

 • досліджує проблеми у межах напряму когнитивної лінгвістики, зокрема теорії картини світу, лингвокогнитивних аспектів маніпуляцій свідомістю, інформаційних війн, мультимодальності та меметики; темпоралістики та перекладознавства;

 • запропонувала нову методику (матричне моделювання) у межах історичної концептології та теорії картини світу;

 • має понад 200 наукових та науково-методичних праць, серед них 2 одноосібні (2009 та 2014 рр.) та 5 колективних монографій (2005, 2013, 2017, 2018 рр.), автор понад 30 навчальних посібників, з них 5 є посібниками для старших курсів факультету іноземних мов з мультимедійним забезпеченням;

 • підготувала 2 аспірантів (2008 та 2017 рр.);

 • під її керівництвом студенти були переможцями університетських конкурсів (посідали призові місця) (2012 та 2017 рр.).

Курси, які викладає:

 • лексикологія англійської мови;

 • практика англійської мови (5 курс);

 • спецкурс «Сучасна теорія мовної картини світу»;

 • лекційні курси з лінгвосеміотики, когнітивної лінгвістики, теорії картини світу та лексикології для аспірантів та здобувачів філологічних факультетів Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Громадська діяльність:

 • член 2-х спеціалізованих рад з захисту докторських (факультет іноземних мов) та кандидатських (філологічний факультет) дисертацій в Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна;

 • відповідальний секретар міжнародного електронного журналу «Когніція. Комунікація. Дискурс», член редколегії фахового журналу «Вісник ХНУ» (серія романо-германьска філологія);

 • член оргкомітету щорічних наукових всеукраїнських та міжнародних конференцій викладачів, які проводяться на факультеті іноземних мов;

 • учасник лінгвістичного семінару факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна;

 • член ДЕК на факультеті іноземних мов ХНУ імені В.Н.Каразіна та голова ДЕК у Харківському національному економічному університеті імені С. Кузнеця.

Основні публікації:

Монографії:

 1. Время как лингвокогнитивный феномен в англоязычной картине мира : монография. Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009. 361 с.

 2. Матричное моделирование. Дуальность времени в англоязычной картине мира: монографія. Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2014. 304 с.

 3. Картина світу і дискурс: реалізація дуальної природи людини // Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен: колективна монографія під ред. І.С.Шевченко. Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2005. С.36–64.

 4. Когнітивне моделювання як підхід у вивченні англійської лексики рівня С1–С2 // Сучасні фундаментальні теорії та інноваційні практики навчання іноземної мови у ВНЗ: колективна монографія під ред. В.Г. Пасинок. Харків, 2013. С. 139–160.

 5. Картина мира и матричное моделирование как базовый метод ее анализа // Как нарисовать портрет птицы: методология когнитивно-коммуникативного анализа языка: колективна монографія під ред. І.С.Шевченко. Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. С.59–105.

 6. Мем и антимем в политическом медиадискурсе: опыт когнитивного моделирования // Концепты и контрасты: монография / Н.В. Петлюченко, С.И. Потапенко, О.А. Бабелюк, Е.Л. Стрельцов и др.: под ред. Н.В. Петлюченко. Одесса Издательский дом «Гельветика», 2017 р. (Серия «Одесские студии по лингвистике и социальным наукам»). С. 347–354.

 7. Стилистика епохи мультимодальности: проблема метода // Любовь к слову: филологические заметки в честь юбилея професора В.А.Кухаренко: сборник научных статей под. ред. И.М. Колегаевой. Одеса: КП ОГТ, 2018. С. 52–61.

 8. Bondarenko I.V. Time domain matrix modeling in cognitive linguistic research. In: Human Cognitive Processing. Vol. 65. Perspectives on Abstract Concepts. Cognition, language and communication. Ed. by Mаrianna Bolognesi and Gerard J. Steen. John Benjamins:Amsterdam/Philadelphia, 2019. P. 287-311


Основні тези і статті:

Тези і статті у закордонних виданнях (2015-2018 рр.):

 1. Information Wars: Cognitive Paradoxes // ICLC-13: 13-та всесвітня конференція з когнітивної лінгвістики. 20-25 липня 2015. Ньюкастл. Велика Британія. Book of abstracts: https://www.northumbria.ac.uk/media/6836818/general-a-l-9-july.pdf

 2. Rerview of Identity, Narrative and Metaphor. A Corpus-Based Cognitive Analysis of New Labour Discourse by E. L’Hote. In Globe: A Journal of Language, Culture and Communication, 4: 52-56 (2016) – Aalborg University, Denmark. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://journals.aau.dk/index.php/globe/article/view/1478/1336

 3. Time Domain Matrix Modeling in Cognitive Linguistic Research. Abstract Concepts International Symposium 2016. Amsterdam University, Amsterdam, 18 November, 2016. Book of Abstracts. Poster Presentations. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://abstractconceptsnet.files.wordpress.com/2016/10/book-of-abstracts-poster-presentations3.pdf

 4. Cognitive modelling of manipulation in informational warfare // ICLC-14: The 14th International Cognitive Linguistics Conference “Linguistics Diversity and Cognitive Linguistics”. 10-14 липня 2017 р. Тарту, Естонія/ Book of abstracts: http://iclc14.ut.ee/sites/default/files/proovin/files/book_of_abstracts_13.07.2017.pdf

 5. Domain Matrix modeling of Propaganda Targets // онлайн конференція «Cognitive Linguistics in Wroclaw Conference», Вроцлав, Польща, 2-3 грудня 2017 р. https://sites.google.com/site/coglingwroc3/a-z-presentations

 6. Meme as a Tool of Political Manipulation: Cross-Cultural Aspect in Multimodalilty //9th International Conference on Multimodality. 15-17 серпня 2018 р, Оденсе, Данія http://9icom.dk/wp-content/uploads/2016/12/BOOK-OF-ABSTRACTS-FINAL-1.pdf

Основні статті:
 1. «Модель времени» как инструмент анализа дуальной сущности времени, реализованной в языке и дискурсе // Вопросы когнитивной лингвистики. 2009. № 3. С. 59–65.

 2. Время в концептуальной картине мира, реализованной в английском дискурсе // Вопросы когнитивной лингвистики. 2010. №1 (22). С. 74–79.

 3. ‘Холодная’ и ‘теплая’ картины мира: терминология и онтология // Вопросы когнитивной лингвистики. 2012. №1. С. 87–97.

 4. Типологія картин світу: когнітивні підвалини // Наукові записки КДПУ. Серія: Філологічні науки (мовознавство). Вип. 116. Кіровоград, 2013. С. 383–388.

 5. Матричне моделювання семантичного простору багатозначної лексеми // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2013. № 17 (266). С. 28–33.

 6. Дискурс как объект когнитивной лингвистики // Записки романо-германської філології. 2013. Вип. 1 (30). С. 25–32.

 7. Эволюция конецпта ВРЕМЯ в британском дискурсе // Когниция. Коммуникация. Дискурс. 2010. №1.С. 22–29.

 8. Эволюционные тенденции объективации понятия времени в английском языке и дискурсе (VII-XX ст.) // Когниция. Коммуникация. Дискурс. 2013. № 7. С. 8–22.

 9. Метаморфози метафори часу в британській поезії XVIII-XX століть // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика». Вип. 19. С. 233–237.

 10. Мова й ідеологія: інформаційний вплив на картину світу // Мовні та концептуальні картини світу. 2016. Вип. 55, присвячений 100-річчю Ю.О. Жлуктенка. C. 65–71.

 11. Kharkiv Linguistic School. Heritage. Alexander Potebnja // Когниция. Коммуникация. Дискурс. 2018. №16.С. 13–24.

Контактна інформація:

Адреса: ауд. 7-78,

айдан Свободи, 4, Харків, 61022

Телефон: +38057-707-55-04

Електронна почта: y.v.bondarenko@karazin.ua

Профіль у Google Scholar