КАРПУСЕНКО Максим Вікторович


Ст. викладач кафедри ділової іноземної мови та перекладу.

Професійна кар’єра:

Закінчив факультет іноземних мов Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна у 1999 році. Спеціальність «Англійська мова та література», «Французька мова та література»; кваліфікація «перекладач-референт», «викладач» (диплом з відзнакою) та економічний факультет ХНУ імені В.Н. Каразіна за спеціальністю «Міжнародна економіка» (2003).

Загальний науково-педагогічний стаж 17 років.

Сфера наукових інтересів:
лінгвокультурологія, когнітивна лінгвістика, методика викладання іноземної мови для професійного спілкування.

Викладає курси:

 • Теорія та практика перекладу (усний та письмовий аспекти).
 • Іноземна мова спілкування в сфері міжнародної економіки.
 • Ділова іноземна мова.
 • Іноземна мова спеціальності (Міжнародне право).
 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням).

Основні публікації:

 1. Карпусенко, М.В. Базовые понятия протестантской этики в англоязычной языковой картине мира /М.В. Карпусенко //Нова філологія: Збірникнауковихпраць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2008. - № 29.
 2. Карпусенко, М.В. Ценностный аспект концепта пуританство, вербализованный в английском языке [Текст] / М.В. Карпусенко // Методологічніпроблемисучасногоперекладу :матеріали VIII Міжнародноїнауково-методичноїконференції, 23-25 січня 2009 року / Ред.кол.: С.О.Швачко, І.К.Кобякова, С.В.Баранова, О.М.Медвідь. — Суми :СумДУ, 2009. — С. 58-59.
 3. Труд, бережливость, инициативность как доминанты концептуальной картины мира американских колонистов. // Друга міжнароднанауковаконференція «Когнітивно-прагматичнідослідженняпрофесійнихдискурсів». – Харків, 2009. – С. 20-22.
 4. Карпусенко М.В. Ценностные доминанты концептуальной картины мира американских пуритан-колонистов// VIІІ Всеукраїнськанауковаконференція «Каразинськічитання: Людина, Мова, комунікація». – Харків, 2009. – С. 129-130.
 5. Карпусенко М.В., Карпусенко Н.В. «Использование ролевой игры «собеседование при приеме на работу» на занятиях со студентами старших курсов» //Методичні та психолого-педагогічніпроблемивикладанняіноземнихмов на сучасномуетапі: Матеріали VI Міжнародноїнауково-методичноїконференції. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна. – 2013. – с. 69-70
 6. Карпусенко, М.В. Восприятие времени как фактор влияния на принятие решений (на материале англо-американской традиции) / М.В. Карпусенко // Матеріали IV міжнародноїнауковоїконференції «Когнітивно-прагматичнідослідженняпрофесійнихдискурсів». – Харків :Харківськийнаціональнийуніверситетімені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 36-38.
 7. Карпусенко М.В. Языковаяразминкакак важный элемент занятия по иностранному языку // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація. 2016-й – рік англійської мови : Тези доповідей XV наукової конференції з міжнародною участю. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – сс. 63-64
Основні навчально-методичні видання:
 1. Лавріненко І.М., Карпусенко М.В., Літовченко Я.М., Понікарьова А.Ю. Англійськабізнес-мова: навчальнийпосібник для студентівекономічнихспеціальностей. – Х.: ХНУ ім..В.Н. Каразіна, 2009. – 203 с.

Контактна інформація

Адреса: ауд. 2-2, вул. Мироносицька, 1, м. Харків, 61002
Телефон: (057) 707-51-44
E-mail: dilovamova@karazin.ua