ШЕВЧЕНКО Ірина Семенівна


Доктор філологічних наук, професор, академік АН ВШ України.

Завідувач кафедри ділової іноземної мови і перекладу Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Голова спеціалізованої вченої Д. 064.51.27 ради із захисту докторських дисертацій за спеціальністю 10.02.04 – германські мови, 10.02.16 – перекладознавство; членкиня спеціалізованої вченої ради Д 26.054.03 у Київському національному лінгвістичному університеті.

Головний редактор фахового наукового електронного журналу "Cognition, communication, discourse" (http://sites.google.com/site/cognitiondiscourse) Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Гарант ОНП програми “035 Філологія (германські мови, література зарубіжних країн та перекладознавство)”, третій освітньо-науковий рівень вищої освіти.

Сфера інтересів: дослідження дискурсу, історична прагматика, когнітивна прагматика, когнітивна лінгвістика, історична когнітивна лінгвістика.

Викладає курси:

Вступ до фаху (Філологія)

English and American Literature for Interpreters

Теорія мовної комунікації

Теоретична граматика англійської мови

Парадигми сучасної філології: функціоналізм і структуралізм

Актуальні проблеми прагмалінгвістики і дискурсології

English and translation for specific purposes (business)

Під її науковим керівництвом захищено 19 дисертацій канд філол. наук і 3 дисертації докторів філол. наук за спеціальністю 10.02.04 - германські мови: з проблем історичного когнітивно-комунікативного синтаксису англійської мови; дискурсології та історичної лінгвоперсонології; когнітивної прагматики й теорії дискурсу в синхронії та діахронії; історичної когнітивістики; концептології; лінгвосеміотики.

Головні публікації:

1. Шевченко І.С. (2002). (Ред.) Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен: колективна монографія. Харків: Константа.

2. Olijnyk, N., Shevchenko, I. (2016). Conceptualisation of ECONOMIC CRISIS in discourse: from the Great Depression to the Great Recession. Edvanced Education, 6, 76-81. doi: https://doi.org/10.20535/2410-9296.78867 (Web of Science Core Collection)

3. Шевченко І.С. (2016). еволюційні механізми когнітивної семантики // Когниция, коммуникация, дискурс. № 13. С. 131-141. DOI: 10.26565/2218-2926-2016- 13-07

4. Shevchenko, Iryna (2017). Had We Never Loved So Kindly: Conceptualisation of communicative behavior. In E. Chrzanowska-Kluczewska, & O. Vorobyova (Eds.) Language – Literature – the Arts: A Cognitive-Semiotic Interface. Series: Text – meaning – context: Cracow Studies in English Language, Literature and Culture. (pp. 307-320). Frankfurt-am-mein: Peter Lang. doi: https://doi.org/10.3726/b10692 Retrieved from: https://www.peterlang.com/view/9783631702505/xhtml/chapter16.xhtml (Scopus)

5. Шевченко І.С. Концептуалізація комунікативної поведінки в дискурсі // [Бондаренко Є.В., Мартинюк А.П., Фролова І.Е. Шевченко І.С.]; за ред. І.С. Шевченко Як намалювати портрет птаха: методологія когнитивно-комуникативного дослідження мови./ колективна монографія. Х.: ХНУ имені В.Н. Каразина, 2017. С. 106-147.

7. Крисанова Т.А., Шевченко І.С. (2019) Інтерсеміозис негативних емоцій у кінодискурсі: психолінгвістичний ракурс. Psycholinguistics. Психолінгвістика. зб. наук. праць. Серія: Філологія, Переяслав-Хмельницький, 25(2), 117 – 137. doi: 10.31470/2309-1797-2019-25-2-117-137 (Web of Science Core Collection)

8. Shevchenko, I., & Gutorov, V. (2019). A cognitive-pragmatic perspective on apologies in English and Ukrainian discourse. Lege artis. Language yesterday, today, tomorrow. The journal of University of SS Cyril and Methodius in Trnava. Trnava: University of SS Cyril and Methodius in Trnava, 2019, IV (2), December 2019, p. 301-342. Retrieved from https://lartis.sk/wp-content/uploads/2019/11/ShevchenkoGutorov_Issue-2_2019.pdf Web of Science Core Collection)

9. Shevchenko, Iryna (2021). Conceptual Metaphors Of ECONOMIC CRISIS in English: a Historical Cognitive Perspective// Armenian Folia Anglistika, Vol. 17, Issue 1 (23), 2021, 24 – 34. DOI: https://doi.org/10.46991/AFA/202

10. Shevchenko, I., & Shastalo, V. (2021) The conceptual metaphor of modesty in English and Ukrainian. Cognitive Studies / Études cognitives, 2021(21), Article 2462. DOI: https://doi.org/10.11649/cs.2462 (Scopus)

11. Krysanova, T. & Shevchenko, I. (2021). Conceptual Blending in Multimodal Construction of Negative Emotions in Film. Text-Image-Music: Crossing the Borders. Intermedial Conversations on the Poetics of Verbal, Visual and Musical Texts. In Honour of Prof. Elzbieta Chrzanowska-Kluczewska. Series: Text –Meaning – Context: Cracow Studies in English Language, Literature and Culture. Vol.19 / Andrzej Pawelec, Aeddan Shaw and Grzegorz Szpila (Eds.). Peter Lang, 2021. 357–371. DOI: https://doi.org/10.3726/b18012 Retrieved from https://www.peterlang.com/view/9783631846698/html/ch38.xhtml scopus

12. Шевченко Ірина (2022). Президентський дискурс США у медіалізованому суспільстві ХХІ століття. Говори, за да те видя [Speak in order to see you] Сборник в чест на 75- годишнината на проф. дфн Донка Александрова. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски". C. 328 -337.