Наукова робота на кафедрі англійської філології та методики викладання іноземної мови


Наукові інтереси кафедри англійської філології та методики викладання іноземної мови відрізняються широтою і міждисциплінарністю. Дослідження активно здійснюються за такими

актуальними напрямами як еколінгвістика, дискурсивна та функціонально-комунікативна лінгвістика, прагма-, соціо- і когнітивна лінгвістика, дослідження медіа дискурсу, політичної, міжкультурної комунікації, невербальної семіотики, лінгвістики тексту, теорії інтертекстуальності і мовної картини світу, аспекти теорії та практики перекладу, методики викладання іноземної мови та ін.

Протягом десяти років кафедра англійської філології та методики викладання іноземної мови є організатором Міжнародного наукового форуму, який кожного разу заохочує до діалогу як дослідників з України, так і інших країн (Франція, Словаччина, Португалія, Італія, Німеччина, Іспанія, США та ін.). Кожного року кафедра англійської філології та методики викладання іноземної мови також організовує науковий семінар для студентів 4 курсу Бакалаврські читання: форум молодих англістів, де майбутні бакалаври презентують та обговорюють свої дослідницькі проекти.

Багаторічні теоретичні та практичні розробки доцентів та докторів є основою авторських теоретичних дисциплін, що викладаються кафедрою англійської філології та методики викладання іноземної мови:

 • стилістика англійської мови;
 • лінгвістика тексту;
 • теорія мовної комунікації;
 • теорія інтертекстуальності;
 • мовленнєві жанри;
 • лінгвокультурологія гумору Великої Британії та США;
 • лексикологія англійської мови;
 • теорія мовної картини світу;
 • сучасні напрями лексикологічних досліджень;
 • теоретична граматика англійської мови;
 • когнітивно-комунікативний підхід до аналізу англійської мови;
 • історія англійської мови;
 • дискурсивні аспекти взаємодії вербальних та невербальних засобів комунікації;
 • загальні теорії мови та невербальна семіотика;
 • література країни, мова якої вивчається;
 • основи педагогічної майстерності;
 • вступ до іноземної філології;
 • германістика;
 • американська та британська комунікативна поведінка;
 • лінгвокраїнознавство;
 • медіа комунікації.

Широку географію мають публікації наукових монографій, розділів монографій у колективних наукових працях, статей у наукових журналах, що входять до баз SCOPUS, WebofScience, IndexCopernicus, наукових, науково-методичних виданнях, збірках матеріалів конференцій України (Київ, Бердянськ, Запоріжжя, Кропивницький, Суми, Харків, Херсон, Черкаси, Чернівці, Одеса, Ужгород, Острог, Тернопіль, тощо) та закордону (Австралія, Велика Британія, Польща, Данія, Угорщина, Німеччина). Науковці кафедри презентують свої дослідження на пленарних та секційних засіданнях, наукових та методичних всеукраїнських, міжнародних, всесвітніх конференцій, симпозіумів, інтернет-конференціях, на семінарах, майстеркласах та тренінгах в Україні, Білорусі, Литві, Бельгії, Німеччині, Нідерландах, Великій Британії, Польщі, Естонії, Словаччині, Фінляндії, Іспанії, Угорщині, Канаді, США.

Неодноразово викладачі кафедри англійської філології отримували міжнародні гранти та стипендії (програма імені Фулбрайта, “Фонд Сороса”, фонд імені Жана Моне (Ерасмус+) та ін.), приймали участь у роботі міжнародних наукових та методичних семінарів і тренінгів.

На кафедрі працюють 5 докторів наук та 18 кандидатів наук. Під керівництвом докторів наук кафедри англійської філології (Самохіна В.О., Бондаренко Є.В., Морозова О.І., Солощук Л.В.) захищаються кандидатські дисертації. Науковці кафедри щорічно дають відгуки на автореферати кандидатських дисертацій, рецензують докторські та кандидатські дисертації, підручники та навчальні посібники, монографії, наукові статті, магістерські роботи, наукові роботи, подані на студентські конкурси та на захисти у МАН, виступають експертами та опонентами на захистах кандидатських, докторських дисертацій у спеціалізованих радах України. Доктори кафедри англійської філології є членами, відповідальними секретарями редколегій низки наукових видань, членами спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських та докторських дисертацій. Викладачів кафедри англійської філології щороку запрошують до журі студентських олімпіад, наукових і методичних конкурсів, керувати роботою МАН, ЗНО.

Учні старших класів загальноосвітніх шкіл під керівництвом членів кафедри англійської філології займають перші місця на районних та обласних конкурсах МАН. Студенти, які займаються науковою діяльністю на кафедрі англійської філології, кожного року стають призерами університетських, регіональних, всеукраїнських, міжнародних конкурсів, виступають на конференціях, де їх доповіді неодноразово відмічалися як найкращі, та публікують статті у наукових збірках.