Кафедра англійської філології та методики викладання іноземної мови


Кафедра англійської філології та методики викладання іноземної мови була створена у жовтні 2022 року на основі однієї з найстаріших на факультеті кафедри англійської філології, вона існує з моменту створення у 1930 році Харківського педагогічного інституту іноземних мов, та кафедри методики та практики викладання іноземної мови.

Головна мета підготовки на кафедрі — освіта, яка поєднує фундаментальні теоретичні знання та сучасні професійні навички міжнародного спілкування, орієнтовані на нові соціально-економічні умови розвитку нашої країни. Навчальні плани кафедри базуються на фундаментальних дисциплінах, які в поєднанні з ґрунтовною практичною підготовкою, дають змогу сформувати фахівця високої кваліфікації.Сьогодні штат кафедри складає 35 співробітників, з яких 5 професорів, 5 докторів філологічних наук, 18 доцентів та кандидатів наук, 1 докторант і 2 аспіранти, тобто кафедра має стовідсотковий науковий потенціал! При кафедрі існує аспірантура, де навчаються аспіранти та здобувачі. Наукова проблематика, над якою працюють співробітники кафедри, включає такі галузі, як теоретичні проблеми функціонально-комунікативної стилістики тексту; когнітивної лінгвістики, аналіз дискурсу; невербальні аспекти комунікації; лінгвофольклористика тощо.

Керівництво кафедрою здійснює кандидат філологічних наук, доцент Морозова Ірина Ігорівна.

На кафедрі проводиться великий обсяг робіт щодо розробки концептуальних підходів до вивчення іншомовної мовленнєвої компетенції в рамках першої та другої іноземної мови (денна та заочна форми навчання) для студента мов із подальшою апробацією у навчальному процесі, а також розробки методик теоретичної та практичної підготовки викладачів та перекладачів.

Колектив кафедри постійно працює над удосконаленням навчально-методичної роботи, розробляючи та удосконалюючи робочі програми навчальних дисциплін, опорні конспекти та презентації до лекцій, матеріали та завдання для самостійної роботи студентів, методичні рекомендації до них, тестові завдання, залікові та екзаменаційні матеріали, прозорі критерії оцінювання знань студентів, електронні версії посібників, програми педагогічної, асистентської та переддипломної практик.

Головними завданнями кафедри методики та практики викладання іноземної мови є:

 • забезпечення високоякісної підготовки спеціалістів з англійської мови як першої та другої іноземної;
 • аналіз сучасної теорії і практики мовленнєвої підготовки майбутніх учителів/викладачів із подальшою апробацією сучасних методів навчання іноземним мовам у царині професійної мовленнєвої культури майбутнього фахівця;
 • професійна організація та проведення педагогічної практики студентів 4 курсу денного та 5 курсу заочного відділення, асистентської практики студентів 1го курсу магістратури денної форми навчання та 2го курсу магістратури - заочної, переддипломної практики для студентів 2 курсу магістратури заочного відділення;
 • вивчення теоретичних засад формування у студентів іншомовної мовленнєвої компетенції та розробка шляхів удосконалення якості професійної мовленнєвої підготовки випускників вищої школи;
 • розробка моделей навчання студентів, де феномен мовленнєвої діяльності реалізується на теоретичному та практичному рівнях;
 • формування у студентів особистісного інтересу до феномену мови та іншомовної мовленнєвої культури;
 • удосконалення рівня викладання навчальних дисциплін з розширенням їхньої спеціалізації;
 • проведення наукових розробок та їх втілення у практичну діяльність майбутніх викладачів та знавців мови з методики та дидактики вищої школи, основ формування професійних мовленнєвих умінь викладачів;

 • розробка проблем гендерних досліджень та політичного дискурсу, когнітивних моделей у вивченні мови та мовлення, аналізу дискурсу, соціолінгвістики, стилістики, лінгводидактики, прагмалінгвістики;
 • розробка сучасних технологій інтерактивного навчання, конструктивних вирішень конфліктів у системі освіти, фразеології, лінгвокультурології, дослідження концептів у різних видах дискурсів;
 • вивчення особливостей порівняльної лінгвістики, когнітивної лінгвістики, нейролінгвістики, лінгвосинергетики, лінгвокультурології, теорії міжкультурної комунікації, медіалінгвістики та соціолінгвістики, аналізу дискурсу, стилістики, лінгводидактики;
 • розробка засобів інтенсифікації науково-дослідницької діяльності студентів та молодих науковців;
 • проведення міжнародних науково-методичних конференцій із підкресленням розмаїтості напрямків лінгвістики, педагогіки, методики, психології, лінгводидактики, а також студентських конференцій для випускних курсів задля заохочення майбутнього покоління до наукової праці;
 • заохочення до міжнародних конференцій представників зарубіжних країн;
 • профорієнтаційна робота в школах міста та області з метою популяризації професій вчителя, викладача та перекладача;
 • організація та проведення виховної та організаційної роботи зі студентами: Дні кафедри, екскурсії до музеїв, виставок, вистав та інших заходів;
 • організація та проведення студентських олімпіад на знання англійської мови для студентів 1-4 курсів денної форми навчання;
 • підготовка і публікація навчальних посібників і підручників, науково-методичної літератури, збірок наукових праць студентів.

Контактна інформація

Адреса: ауд. 7-78, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022

E-mail: philmetodengl@karazin.ua