Навчально-методичний комплекс кафедри перекладознавства імені Миколи Лукаша


Навчальні дисципліни, що викладаються при підготовці бакалаврів

Назва дисципліни

Анотація

Програма

Методичні
рекомендації

Зразок поточної
роботи

Зразок підсумкової
роботи

Практика перекладу англійської
мови

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

Практика перекладу англійської
мови – IІ

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

Вступ до перекладознавства

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

Основи письмового перекладу

Актуальні проблеми теорії та практики перекладу

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

Український переклад: історія та сучасність (з.ф.н.)

Анотування та реферування текстів різних типів та жанрів (з.ф.н.)

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

Лексикологія з порівняльним компонентом

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

Основи наукових досліджень
у галузі перекладознавства

PDF

PDF

PDF

PDF

Спецкурс (Основи аудіовізуального перекладу)

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

Порівняльна граматика

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

Порівняльна стилістика

Порівняльна стилістика (з.ф.н.)

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

Перекладацька практика

PDF

PDF

PDF

Наскрізна програма практики

PDF

Методичні рекомендації
щодо підготовки та захисту курсової роботи

PDF PDF

Методичні рекомендації з підготовки здобувачів

вищої освіти до атестаційного екзамену (д.ф.н.)

PDF

Методичні рекомендації з підготовки здобувачів
вищої освіти до атестаційного екзамену (з.ф.н.)

PDF

"—" - документ не передбачений

Навчальні дисципліни, що викладаються при підготовці магістрів

Назва дисципліни

Анотація

Програма

Методичні
рекомендації

Зразок поточної
роботи

Зразок підсумкової
роботи

Практика перекладу англійської
мови

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

Практика перекладу англійської
мови – IІ

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

Методика викладання іноземної мови
та перекладу у ЗВО

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

Сучасні філологічні концепції

Глобальні проблеми сучасності (з.ф.н.)

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

Академічне письмо

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

Історія перекладу

Загальна теорія другої іноземної мови

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

Перекладацька практика

PDF

PDF

PDF

Наскрізна програма практики

PDF

Основи комп’ютерної лінгвістики

PDF

PDF

PDF

PDF

Теорія міжкультурної комунікації

Основи теорії редагування

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

Переддипломна практика

PDF

PDF

PDF

Підготовка кваліфікаційної роботи

PDF

PDF

"—" - документ не передбачений