Наукова робота на кафедрі перекладознавства імені Миколи Лукаша


Кафедра має надзвичайно потужний кадровий склад. На кафедрі працюють 5 докторів наук (д.ф.н., професор Ребрій О.В., д.п.н., професор Черноватий Л.М., д.ф.н., професор Мартинюк А.П., д.ф.н., доцент Фролова І.Є., д.п.н., професор Ольховська А.С.); 7 кандидатів наук (к.п.н., доцент Ковальчук Н.М., к.ф.н., доцент Лук’янова Т.Г., к.ф.н., доцент Вороніна К.В., к.ф.н., доцент Коваленко Л.А., к.ф.н., доцент Івахненко А.О., к.ф.н., доц. Тащенко Г.В., к.ф.н. Статівка А.О.) і 1 доцент (Кальниченко О.А.). В аспірантурі навчаються ст. викл. Ахмедова Е.Д. (науковий керівник професор Мартинюк А.П.), ст. викл. Пєшкова О.Г. (науковий керівник професор Ребрій О.В.), аспірант Тулупов О.В. (науковий керівник професор Фролова І.Є.) та аспірант Ребрій О.О. (науковий керівник професор Мартинюк А.П.)

Науковці кафедри плідно керують підготовкою наукових кадрів вищої кваліфікації для рідного університету та багатьох інших закладів вищої освіти України. Під керівництвом професора Ребрія О.В. захищено 1 докторську та 7 кандидатських дисертацій; під керівництвом професора Черноватого Л.М. захищено 1 докторську і 8 кандидатських дисертацій; під керівництвом професора Мартинюк А.П. захищено 24 кандидатські дисертації; під керівництвом доцента Фролової І.Є. захищено 15 кандидатських дисертацій; під керівництвом доцента Вороніної К.В. захищено 1 кандидатську дисертацію.

На кафедрі ведуться наукові дослідження за такими напрямами:

▪теорія та історія перекладу (проф. Ребрій О.В., проф. Мартинюк А.П., проф. Фролова І.Є., доц. Лук’янова Т.Г., доц. Вороніна К.В., доц. Коваленко Л.А., доц. Івахненко А.О., доц. Тащенко Г.В., доц. Статівка А.О., ст. викл. Пєшкова О.Г., ст. викл. Ахмедова Е.Д.);

▪методика навчання перекладу, технічні засоби перекладу (проф. Черноватий Л.М., проф. Ольховська А.С., доц. Ковальчук Н.М., ст. викл. Котляров Д.М.);

▪когнітивно-дискурсивна лінгвістика (проф. Мартинюк А.П., доц. Фролова І.Є.);

▪когнітивний мультимодальний аналіз комунікації (проф. Мартинюк А.П.)

Науково-педагогічні працівники кафедри публікують результати своїх досліджень у провідних філологічних виданнях в Україні та за кордоном. Невпинно зростає кількість публікацій у журналах, зареєстрованих у науковометричних базах Scopus та Web of Science.

Проф. Ребрій О.В. є головним редактором Вісника Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: «Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов». Проф. Черноватий Л.М., проф. Мартинюк А.П., доц. Фролова І.Є., доц. Ольховська А.С. є членами редколегій багатьох філологічних журналів України.

Науковці кафедри є членами спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук:

-Д 64.051.27 у Харківському національному університету імені В.Н. Каразіна (проф. Ребрій О.В., заступник голови, проф. Мартинюк А.П., проф. Фролова І.Є., члени ради, доц. Тащенко Г.В., вчений секретар ради);

-Д 26.054.01 при Київському національному лінгвістичному університеті;

Науково-педагогічні працівники кафедри регулярно беруть участь в роботі авторитетних міжнародних конференцій як в Україні, так і за її межами. Кафедра виступає організатором наукової конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу», яка проводиться раз на два роки.

На кафедрі сформувалися і активно працюють чотири наукових школи.

Школа перекладознавства, очолювана професором Ребрієм О.В., розробляє широке коло питань: діяльнісний підхід до вивчення перекладу, експериментальне моделювання перекладацької діяльності, визначення та опис механізмів перекладацької творчості, системний підхід до перекладу, різнорівневі засоби реалізації перекладацької творчості.

Школа методики навчання перекладу як спеціальності, очолювана професором Черноватим Л.М., займається вивченням складу фахової компетентності перекладача, а також змістом її білінгвальної, екстралінгвістичної, перекладацької, особистісної та стратегічної субкомпетентностей.

Школа когнітивного мультимодального аналізу комунікації, очолювана професором Мартинюк А.П., опікується питаннями взаємодії мови і мозку/тіла, ментальної системи (розуму) і світу навколо нас у процесах творення смислів і здійснення комунікативного впливу.

Школа комунікативно-дискурсивних студій, очолювана доц. Фроловою І. Є., розробляє широке коло питань, пов’язаних із вивченням когнітивних, комунікативно-прагматичних, мовно-мовленнєвих та культурологічних аспектів вербальної комунікації та перекладу в діяльнісному ключі.

Ознайомитися з результатами наукової роботи кафедри можна за посиланням