РЕБРІЙ Олександр Володимирович


завідувач кафедри перекладознавства імені Миколи Лукаша, доктор філологічних наук, доцент.

Освіта:

 • Закінчив у 1991 році Харківський державний університет (ХДУ), перекладацьке відділення факультету іноземних мов.

Захищені дисертації:

 • кандидатська «Оказіоналізми в сучасній англійській мові: структурно-функціональний аналіз» (Харківський державний університет, 1997 р.);

 • докторська «Теорія перекладацької творчості у мовному, текстуальному та діяльнісному вимірах» (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2013 р.).

Професійна кар’єра:

 • 1991-1993 – аспірант денної форми навчання кафедри перекладу та англійської мови:
 • 1993-1997 – аспірант заочної форми навчання кафедри перекладу та англійської мови;
 • 1993-1995 – викладач кафедри перекладу та англійської мови;
 • 1995-1998 – старший викладач кафедри перекладу та англійської мови;
 • 1998-2011 – доцент кафедри перекладу та англійської мови ХНУ імені В. Н. Каразіна (сучасна назва: кафедра теорії та практики перекладу англійської мови);
 • з 2012 – завідувач кафедри теорії та практики перекладу англійської мови.

Сфера наукових інтересів:

перекладознавство (має понад 80 наукових та навчально-методичних публікацій).

Профіль в Google Академії

Навчальні курси:

 • «Вступ до перекладознавства»;
 • «Основи теорії редагування перекладів»;
 • «Переклад як міжкультурна комунікація»;
 • «Практика усного та письмового перекладу».

Основні наукові та методичні публікації:

 1. Основи перекладацького скоропису : [навч. пос.] / О. В. Ребрій. – Вінниця : Нова книга, 2006. – 152 с. (Рекомендовано МОН України)
 2. Ребрій О. В. Переклад англомовної громадсько-політичної літератури. Європейський Союз та інші міжнародні політичні, економічні, фінансові та військові організації : [навч. пос. для студентів вищих закладів освіти] / О. В. Ребрій. – Вінниця : Нова книга, 2009. – 240 с. (Рекомендовано МОН України)
 3. Ребрій О. В. Основи теорії редагування перекладів: конспект лекцій / О. В. Ребрій (укладач). – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. – 88 с.
 4. Ребрій О. В. Креативний потенціал номінативної діяльності у перекладі / О. В. Ребрій // Нова філологія. – Запоріжжя : ЗНУ, 2008. – № 29. – С. 322-327.
 5. Ребрій О. В. Системний підхід до вироблення стратегії перекладу (на матеріалі «Новомови» Джорджа Орвелла) / О. В. Ребрій // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2009. – № 848 – С. 215-221.
 6. Ребрій О. В. Психолінгвістичний аналіз перекладу лексичного нонсенсу / О. В. Ребрій // Нова філологія. – Запоріжжя : ЗНУ, 2009. – № 33. – С. 188-194.
 7. Ребрій О. В. Евристичний підхід до прийняття рішень в перекладі / О. В. Ребрій // Філологічні трактати: наук. журнал. – Суми : СумДУ, 2010. – Т. 2, № 1. – С. 137-143.
 8. Ребрій О. В. Когнітивна модель перекладацького семіозису / О. В. Ребрій // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2010. – № 928. – С. 213-219.
 9. Ребрій О. В. Філософське осмислення творчої природи перекладу / О. В. Ребрій // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Лінгвістика. – Херсон : ХДУ, 2011. – Вип. 14. – С. 286-291.
 10. Ребрій О. В. "Образ перекладача" vs "образ автора": взаємодія чи протидія? / О. В. Ребрій // Вісник Житомирського державного університету. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – Вип. 56. – С. 170-174.
 11. Ребрій О. В. Сучасні концепції творчості у перекладі : [монографія] / О. В. Ребрій. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 376 c.
 12. Rebrii O. Constraints to Creativity in Translation / O. Rebrii // The Advanced Science : open access journal. – Torrance, CA (USA), 2013. – January, Issue 1. – P. 42–45.
 13. Rebrii O. Think-Aloud Protocols as a Means of Studying Cognitive Mechanisms of Translator’s Creativity / O. Rebrii // The Advanced Science: open access journal. – Torrance, CA (USA), 2013. – April, Issue 4. – P. 11–14.
 14. Rebrii O. V. Conceptions of Creativity in Translation [Electronic resource] /O. V. Rebrii //Когниция, Коммуникация, Дискурс : междунар. электронный сборник научных статей. – 2014. – №9. – С. 108–124. – Access : http://sites.google.com/site/cognitiondiscourse
 15. Ребрій О.В. (Rebrii O.) Translation as an Art: A Mimetic Background // Language – Literature – the Arts: A Cognitive-Semiotic Interface. Text – Meaning – Context. – Frankfurt am Main: Peter Lang, 2017. Vol. 14. Р. 183–196. (SCOPUS)
 16. Ребрій О.В. (Rebrii O.) Systemic approach to translation: experimental research // Advanced Education / Новітня освіта: науковий журнал. – Київ: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 2017. Вип. 8. С. 109–114. (WEB OF SCIENCE)
 17. Ребрій О., Ребрій І. Системність і творчість у перекладі: психолінгвістичний підхід // Psycholinguistics. Психолінгвістика. Психолингвистика: зб. наук. праць. Серія: Філологія. – Переяслав-Хмельницький: ФОП Домбровська Я.М. 2018. Вип. 23(2). – С. 180–191. (WEB OF SCIENCE)