Навчальна робота на кафедрі перекладознавства імені Миколи Лукаша


Кафедра здійснює підготовку здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти денної та заочної форм навчання за освітніми програмами:

●«Англійська мова та література і переклад та друга іноземна мова»;

●«Німецька мова та література і переклад та англійська мова»;

●«Французька мова та література і переклад та англійська мова»;

●«Переклад (іспанська та англійська мови)»;

●«Переклад (китайська та англійська мови)»;

●«Переклад (арабська та англійська мови»;

●«Переклад (іспанська)»;

●«Переклад (китайська)».

●«Англійська мова і література та переклад»;

та другого (магістерського) рівня освіти денної та заочної форм навчання за освітніми програмами:

●«Англійська мова та література і переклад та друга іноземна мова»;

●«Німецька мова та література і переклад та англійська мова»;

●«Французька мова та література і переклад та англійська мова»;

●«Переклад (іспанська та англійська мови)»;

●«Переклад (китайська та англійська мови)»;

Унікальність навчальної роботи на кафедрі полягає в тому, що вона охоплює практично всіх студентів факультету іноземних мов денної та заочної форм навчання, що також означає велику відповідальність за формування їхньої перекладацької компетенції.

Головними дисциплінами, що викладаються більшістю науково-педагогічних працівників кафедри, є Практика перекладу англійської мови для здобувачів з основною англійською мовою та Практика перекладу англійської мови для здобувачів з англійською другою мовою. На бакалаврському рівні ці наскрізні дисципліни читаються протягом 5 семестрів та 4 семестрів відповідно, а на магістерському – протягом двох семестрів. Концепція викладання практики перекладу була розроблена групою провідних фахівців на чолі з д.п.н., професором Черноватим Л.М., якому також належить ідея розробки комплексу навчально-методичних матеріалів серії Dictum Factum. Сьогодні всі аспекти практики перекладу викладаються на основі підручників та посібників саме цієї серії, не зайвим буде зазначити, що ними також користуються в більшості ЗВО України, що готують перекладачів.

З метою покращення рівня підготовки усних перекладачів на кафедрі реалізується міжнародний грантовий проєкт Європейського Союзу “Grants for actions to support training in Conference Interpreting 2023-2024” («Гранти на підтримку підготовки перекладачів конференцій». Номер угоди – EP 09/2023-2024 Conference Interpreting Training Excellence) для здобувачів другого (магістерського) рівня освіти.

Серед інших дисциплін, що є освітніми компонентами навчальних програм, варто пригадати унікальні авторські курси як теоретичного, так і практичного характеру, як, наприклад,

●«Вступ до перекладознавства» (розробник професор Ребрій О.В.);

●«Актуальні проблеми теорії та практики перекладу» (розробник доцент Тащенко Г.В.);

●«Основи письмового перекладу» (розробник ст. викл. Котляров Д.М.);

●«Український переклад: історія та сучасність» (розробник ст. викладач Пєшкова О.Г.);

●«Лексикологія з порівняльним компонентом» (розробник доцент Фролова І.Є.);

●«Порівняльна граматика» (розробник професор Мартинюк А.П.);

●«Порівняльна стилістика англійської та української мов» (розробник професор Мартинюк А.П.);

●спецкурс «Основи аудіовізуального перекладу» (розробник доцент Лук’янова Т.Г.);

●«Основи наукових досліджень у галузі перекладознавства» (розробник доцент Івахненко А.О.);

●«Історія перекладу» (розробник доцент Кальниченко О.А.);

●«Основи теорії редагування» (розробник професор Ребрій О.В.);

●«Методика викладання іноземної мови та перекладу у ЗВО» (розробник професор Черноватий Л.М.);

●«Теорія міжкультурної комунікації» (розробник професор Ребрій О.В.);

●«Академічне письмо» (розробник професор Черноватий Л.М.);

●«Основи комп’ютерної лінгвістики» (розробник професор Ольховська А.С.).

●«Сучасні філологічні концепції» (розробник професор Ребрій О.В.);

●«Загальна теорія другої іноземної мови» (розробник доцент Лук’янова Т.Г.);

●«Глобальні проблеми сучасності» (розробник професор Ребрій О.В.);

Важливою складовою професійної підготовки майбутніх перекладачів є виробнича практика, наскрізна програма якої побудована з урахуванням вимог сучасного ринку праці та розрахована на адаптацію здобувачів вищої освіти до різних типів виробничих умов відповідно до професійних прав випускників, прописаних в освітньо-професійних програмах, за якими вони навчаються.

За декілька останніх років кафедра здійснила справжній прорив у питанні упровадження дистанційних форм навчання. В рамках реалізації оновленої концепції заочної форми навчання було розроблено та сертифіковано такі освітні навчальні курси:

Політичний переклад (автор: ст. викл. Котляров Д. М.) Сертифікат 237/2020

Міжнародні організації (автор: доц. Лук’янова Т. Г.) Сертифікат 360/2023

Практика перекладу англійської мови – I (Юридичний переклад) (автор: доц. Ковальчук Н. М.) Сертифікат 369/2023

Академічне письмо (Academic writing) (автори: проф. Черноватий Л. М., ст. викл. Котляров Д. М.)

Переклад англомовної патентної літератури (автори: проф. Черноватий Л. М., ст. викл. Котляров Д. М.)

Плани методичної роботи