ЧЕРНОВАТИЙ Леонід Миколайович


Професор кафедри перекладознавства імені Миколи Лукаша, доктор педагогічних наук, професор, академік Академії наук вищої школи України

Освіта:

 • 1972 – Харківський державний університет імені О. М. Горького (ХДУ), перекладацьке відділення факультету іноземних мов

Захищені дисертації:

 • Кандидатська: «Співвідношення типів навчальної інформації в процесі формування іншомовних граматичних навичок» (1980 р.)
 • Докторська: «Основи теорії педагогічної граматики іноземної мови» (2000 р., Київський національний лінгвістичний університет)

Професійна кар’єра:

1972-1974 – військовий перекладач;

1975-1978 – аспірант кафедри перекладу та англійської мови ХДУ;

1978-1981 – викладач кафедри перекладу та англійської мови ХДУ;

1981-1983 – старший викладач кафедри перекладу та англійської мови;

1983-2012 – завідувач кафедри перекладу та англійської мови (сучасна назва: кафедра перекладознавства імені Миколи Лукаша);

з 2012 – професор кафедри перекладознавства імені Миколи Лукаша.

Сфера наукових інтересів:

·Методика навчання перекладу, методика навчання іноземних мов, психолінгвістика, перекладознавство.

·Підготував 8 кандидатів наук і 1 доктора наук, має понад 300 наукових та навчально-методичних публікацій.

·Профіль в Google Академії

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=kcG3Rc4AAAAJ&view_op=list_works&authuser=3

Курси, які викладає:

«Методика викладання іноземної мови та перекладу у ЗВО»

«Переклад англомовних патентів українською мовою»

«Переклад англомовного психологічного дискурсу українською мовою»

«Переклад англомовного .юридичного дискурсу українською мовою»

«Переклад англомовного економічного дискурсу українською мовою»

«Переклад англомовного науково-технічного дискурсу українською мовою»

«Академічне письмо»

«Практика перекладу англійської мови»

Основні наукові і науково-методичні праці:

 1. Grammar Teaching: Inductive vs Deductive Approach Issue Revisited. – Poznan: Widawnictwo Naukove VAM Studia Anglica Poznaniensie, 1990. – P. 111-119.
 2. Linguistic and Technical Preparation in the Training of Technical Translators and Interpreters. – American Translators Association Scholarly Monograph Series. – vol. VI. – 1993. – Amsterdam / Philadelphia, 1993. – P.123-149 (co-author Niedzielsky Н.).
 3. Методика викладання перекладу як спеціальності. Вінниця : Нова Книга, 2013. 376 с/
 4. Understanding the Translation Process: An Important part of Translator Trainers’ Professional Competence. in TRAlinea Special Issue: Challenges in Translation Pedagogy / edited by Maria Piotrowska and Sergiy Tyupa. Bologna University, 2014. Permanent URL: http.://www.inTRAlinea.org/specials/article/2118.
 5. Causes of text misinterpretation and translator’s strategies under the conditions of ambiguity. Preklad a kultura 5. Nitra-Bratislava : Univerzita Konstantina Filozofa, 2015, P.199-209.
 6. Pedagogical grammar as the framework of research in teaching foreign languages. Parts 1-14. Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки. Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, Вип. 29 (2016) – 42 (2023).
 7. Особливості перекладу конфесійних текстів в англійській та українській мовах. Людино- й культурознавчі пріоритети сучасного мовознавства: напрями, тенденції та міждисциплінарна методологія : колективна монографія/ за ред. К. І. Мізіна. Переяслав-Хмельницький; Кременчук: ПП Щербатих О. В. 2019. С. 362-375.
 8. English language-teaching terminology and its translation into Ukrainian. Багатовимірний простір філології: колективна монографія / ред. В. Д. Бялик. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. С.71-97.
 9. Перекладознавчі та дидактичні аспекти передачі українською мовою англомовних термінів у галузі кіберправа. Ukrajinskẏ jazyk a kultúra v umeleckom a odbornom preklade v stredoevrópskom priesotre / Ed. Jarmila Kredátusová. 2020. Ročnik II. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove. С. 118-139.
 10. Формування валеологічної культури дітей у процесі навчання іноземної мови. Наука і освіта. Серія «Педагогіка». Одеса : Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського. 2016. №10. С.92-98 (Scopus).
 11. Teaching non-fiction translation: the system of exercises and tasks. Advanced Education. 2019. Issue12. P. 5-11 (Web of Science).
 12. Processes of translation and interpreting from a native into a foreign language: Psycholinguistic aspects. Psycholinguistics. 2020. 27(2). 344-360. DOI: 10.31470/2309-1797-2020-27-2-344-360 (Scopus, Web of Science) (co-author Kovalchuk N.).
 13. Translation process strategies: Psycholinguistic aspects. Psycholinguistics. 2020. 28(2). 164-183. DOI: 10.31470/2309-1797-2020-28-2-164-183 (Scopus, Web of Science) (co-author Kovalchuk N.).
 14. Post-Editing as the Means to Activate Students’ Thinking and Analytical Process: Psycholinguistic Aspects. Psycholinguistics. 2021. 30(2). 221-239. DOI: https://doi.org/10.31470/2309-1797-2021-30-2-221-239 (Scopus, Web of Science) (co-author Kovalchuk N.).
 15. Psycholinguistic Aspects of the Development of Students’ Critical Approach to the Solution of Terminological Problems in Online Translation Learning. East European Journal of Psycholinguistics. 2021. 8(2). 25-35 https://doi.org/10.29038/eejpl.2021.8.2.che (Scopus, Web of Science) (co-author Kovalchuk N.).
 16. Future interpreter’s componential technological competence model. Information Technologies and Learning Tools. 2022. 87(1). 320–335. https://doi.org/10.33407/itlt.v87i1.4138(Scopus, Web of Science) (co-author Olkhovska А. S.).
 17. LeonidChernovatyi, EugenSchochenmaier. ReferenceDictionaryofUkrainianNames (English - Ukrainian, Ukrainian - Englishwithpronunciationandetymology), Monee, IL.: Mondonomo, 2023, 468 p. ISBN: ‎ 978-95-35045-50-2, LCCN: 2023-93200.
 18. Methodology of specialized translator and interpreter training in Ukraine. Translation Studies in Ukraine as an Integral Part of the European Context / Eds. Martin Djovčos, Ivana Hostová, Maria Kusa and Emilia Peres. Bratislava: VEDA, Publishing House of the Slovak Academy of Science. 2023. P. 102-112. https://doi.org/10.31577/2023.9788022420150(Scopus)
 19. Переклад англомовної економічної літератури. Економіка США: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти: 2-е вид., випр. і доп.Вінниця : Нова книга, 2007. 416 с. (автор та редактор, (співавтори Карабан В.І., Пенькова І.О., Ярощук І.П.). (Рекомендовано МОН України).
 20. Переклад текстів англомовних засобів захисту інтелектуальної власності: патенти, знаки для товарів та послуг: навчальний посібник (+Книга для викладача, 112 с.). Вінниця: Нова книга, 2011. 304 с. (автор і редактор, співавтор Царьова С.О.).Переклад англомовної психологічної літератури. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти (+Книга для викладача, 236 с.). (автор і редактор, співавтори: Карабан В.І., Хомуленко Т.Б.). Вінниця : Нова книга, 2012. 505 с. (Рекомендовано МОН України).
 21. Переклад англомовної юридичної літератури. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти (автор і редактор, співавтори: Карабан В.І., Іванко Ю.П., Липко І.П. ). Видання четверте, виправлене і доповнене. Вінниця : Нова книга, 2017. 280 с.
 22. Переклад англомовних науково-технічних текстів: енергія, природні ресурси, транспорт : навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. (+Книга для викладача, 86 с.). (автор і редактор, співавтори: О.В. Ребрій, Кальниченко О.А., Каминін І.М., Вороніна К.В.]. Вінниця : Нова Книга, 2017. 264 с.
 23. Переклад англомовних текстів у галузі природничих наук: алгебра, геометрія, фізика, хімія : навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти (+Книга для викладача, 96 с.). (автор і редактор, співавтори: Ребрій О. В., Кальниченко О. А., Лук’янова Т.Г.). Вінниця : Нова Книга, 2017. 240 с.
 24. Переклад англомовних текстів у сфері надання медичної допомоги : навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. Частина І : навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти (автор і редактор, співавтори: Ребрій О.В., Коваленко Л.А., Кальниченко О.А., Каминін І.М., Ковальчук Н.М.). Вінниця : Нова Книга, 2019. 279 с.
 25. Переклад англомовних текстів у сфері надання медичної допомоги : навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. Частина 2 : навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти (автор і редактор, співавтори: Ребрій О.В., Вороніна К.В., Ковальчук Н.М., Котляров Д.М., Лук’янова Т.Г.). Вінниця : Нова Книга, 2019. 304 с.
Контактна інформація:

E-mail: transengl@karazin.ua;

leonid.chernovaty@karazin.ua