ВОРОНІНА Камілла Владиславівна


Кандидат філологічних наук, доцент

 • Доцент кафедри перекладознавства імені Миколи Лукаша факультету іноземних мов ХНУ імені В. Н. Каразіна;
 • Доцент кафедри англійської мови факультету іноземних мов ХНУ імені В. Н. Каразіна

Освіта:

 • 2000 р. — закінчила з відзнакою Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, факультет іноземних мов, здобула кваліфікацію перекладача-референта, викладача французької, англійської та німецької мов.

Захищені дисертації:

 • Кандидатська: «Структурно-семантичні та функціональні особливості лексичного нонсенсу в англомовному поетичному дискурсі» (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2012 р.).

Професійна кар’єра:

 • 2002-2011 рр. — викладач кафедри англійської мови факультету іноземних мов ХНУ імені В. Н. Каразіна;
 • 2008-2011 рр. — здобувач кафедри теорії та практики перекладу англійської мови факультету іноземних мов ХНУ імені В. Н. Каразіна;
 • 2011-2013 рр. — старший викладач кафедри англійської мови ХНУ імені В. Н. Каразіна;
 • з 2013 р. по теперішній час — доцент кафедри англійської мови ХНУ імені В. Н. Каразіна;
 • з 2012 р. по теперішній час — доцент кафедри теорії та практики перекладу англійської мови ХНУ імені В. Н. Каразіна.

Напрямки наукової діяльності:
актуальні проблеми германістики, прагмалінгвістика, мовна креативність, особливості перекладу художньої літератури (має понад 50 наукових публікацій).

Викладає курси:

 • «Практика усного та письмового перекладу»;
 • «Основи анотування та реферування текстів різних типів та жанрів»;
 • «Англійська мова спеціального вжитку» (для аспірантів).

Основні наукові та навчально-методичні праці:

 1. Вороніна К. В. Лексичний нонсенс як прояв структурної, семантичної референційної неконвенційності / К. В. Вороніна // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2008. – № 32. – С. 47-51.
 2. Вороніна К. В. Нонсенс в аспекті адресатно-адресантної взаємодії / К. В. Вороніна // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – 2009. – № 848. – С.102-107.
 3. Вороніна К. В. Звукосимволічна природа фонетичного нонсенсу / К. В. Вороніна // Наукові записки. – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 5 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. – Вип. 89 (4). – С. 351-355.
 4. Вороніна К. В. Гумористичний потенціал нонсенсу / К. В. Вороніна // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – 2010. – № 928. – С. 150-155.
 5. Вороніна К. В. Особливості перекладу лексичного нонсенсу: вплив інтерпретації на вибір перекладацького відповідника / К. В. Вороніна // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. – Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД», 2013. – Вип. 668 : Германська філологія. – С. 201-210.
 6. Воронина К. В. Ретроспективный эксперимент как метод анализа перевода лексического нонсенса / К. В. Воронина // Наукові записки. – Випуск 126. – Серія: Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – С. 114-120.
 7. Вороніна К. В. Реалізація асоціативного потенціалу лексичного нонсенсу під час його перекладу / К. В. Вороніна // Наукові записки. Серія «Філологічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / відп. ред. проф. Г.В. Самойленко. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2014. – Кн. 3. – С. 40-46.
 8. Воронина К. В. Ассоциативный потенциал перевода нонсенса / К. В. Воронина // Социокультурные проблемы перевода : cб. науч. тр. – Вып. 11 / Воронежский государственный университет. – Воронеж: НАУКА-ЮНИПРЕСС, 2014. – С. 148-157.
 9. Вороніна К. В. Особливості перекладу креолізованих текстів з елементами нонсенсу / К. В. Вороніна // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2014. – № 63. – С. 60-65.
 10. Voronina K. Particularities of Translating Lexical Nonsense into Ukrainian (based on JABBERWOCKY by Lewis Carroll) / K. Voronina // Abstracts. – VIII International Conference Major Issues in Translation Studies and Translator/Interpreter Training. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – С. 74-75.
 11. Валійова Т.Б., Вороніна К.В. Педагогічне проектування підвищення рівня конкурентоспроможності майбутнього фахівця // Scientific Journal VIRTUS. Canada: Center of Modern Pedagogy "Learning Without Boarders", 2019. № 31. С. 66–71.

Навчальні посібники

 1. Вороніна К.В. Основи перекладацького анотування та реферування текстів різних типів і жанрів: навчальний посібник / К.В. Вороніна. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 120 с.
 2. Вороніна К.В. Ділова кореспонденція та її переклад: навчально-методичний посібник / К.В. Вороніна. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – 96 с.
 3. Черноватий Л.М., Вороніна К.В., Кальниченко О.А., Каминін І.М. Переклад англомовних науково-технічних текстів: енергія, природні ресурси, транспорт: навчальний посібник ; [за ред. Л.М. Черноватого, О.В. Ребрія](Затверджено до друку Вченою радою факультету іноземних мов ХНУ імені В.Н. Каразіна, прот. № 2 від 17 лютого 2017 р.). - Вінниця: Нова книга, 2017. – 264 с.
 4. Черноватий Л.М., Вороніна К.В., Кальниченко О.А., Каминін І.М. Переклад англомовних науково-технічних текстів: енергія, природні ресурси, транспорт: книга для викладача (До навчального посібника затверджено до друку Вченою радою факультету іноземних мов ХНУ імені В.Н. Каразіна, прот. № 2 від 17 лютого 2017 р.) – Вінниця: Нова книга, 2017. – 88 с.
Контактна інформація

Адреса: ауд. 10-10, майдан Свободи 4, м. Харків, 61022
Телефон: (057) 707-53-50
E-mail: engldpt@karazin.ua