МАРТИНЮК Алла Петрівна


професор кафедри перекладознавства імені Миколи Лукаша, доктор філологічних наук, професор.

Освіта:

 • У 1978 році закінчила Харківський державний університет імені О. М. Горького (ХДУ), філологічне відділення факультету іноземних мов

Захищені дисертації:

 • кандидатська: «Варіативність морфологічних засобів вираження видо-часових значень в сучасній англійській мові» (Київський державний університет, 1984 р.);

 • Докторська: «Регулятивна функція гендерно-маркованих одиниць мови (на матеріалі сучасного англомовного публіцистичного дискурсу)» (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2006 р.).

Професійна кар’єра:

 • 1978-1979 вчитель;
 • 1979-1982 аспірантка кафедри перекладу та англійської мови ХДУ;
 • 1983-1986 викладач кафедри перекладу та англійської мови ХДУ;
 • 1986-1987 старший викладач кафедри перекладу та англійської мови ХДУ;
 • 1987-2006 доцент кафедри перекладу та англійської мови ХДУ;
 • з 2006 – професор кафедри перекладу та англійської мови ХНУ імені В. Н. Каразіна (сучасна назва: кафедра теорії та практики перекладу англійської мови).

Підготувала 23 кандидати наук.

Сфера наукових інтересів:

аналіз дискурсу, когнітивна лінгвістика, гендерна лінгвістика (має понад 150 наукових і навчально-методичних публікацій).

Профіль в Google Академії

Викладає курси:

 • «Порівняльна граматика англійської та української мов»,
 • «Порівняльна стилістика англійської та української мов»,
 • «Методологія наукових досліджень у галузях загального мовознавства та германістики»,
 • «Практика усного та письмового перекладу».

Основні публікації:

 1. Мартинюк А. П. Конструювання гендеру в англомовному дискурсі: [монографія] / А. П. Мартинюк. – Харків: Константа, 2004. – 292 c.
 2. Мартинюк А. П. Словник основних термінів когнітивно-дискурсивної лінгвістики: [наукове видання] / А. П. Мартинюк. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 196 с.
 3. Мартинюк А. П. Гендер як конструкт дискурсу / А. П. Мартинюк// Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен: [кол. монографія] / [під загальн. ред.І.С.Шевченко].– Харків: Константа, 2005. – С. 295-318.
 4. Martynyuk A. P. Social relations and sex stereotyping in language / A. P. Martynyuk // Papers and Studies in Contrastive Linguistics – Poznan: Adam Mickiewicz University, 1990. – P. 93-103.
 5. Martynyuk A. P.A Contrastive study of male and female occupational terms in English and Russian / A. P. Martynyuk // Papers and Studies in Constructive Linguistics. – 1990. – Vol. 26. – P. 103-110.
 6. Мартинюк А. П. Когнітивне підґрунтя лінгвальної регуляції гендерно специфічної поведінки індивіда / А. П. Мартинюк// Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – Харків: Константа, 2006. – № 741. – С. 13-18.
 7. Мартинюк А. П. Перспективи дискурсивного напряму дослідження концептів / А. П. Мартинюк // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – Харків: Константа, 2009. – № 837. – С. 14-18.
 8. Мартынюк А. П. Разграничение дискурса и текста с позиций интеграционного подхода / А. П. Мартынюк // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2009. – № 866. – С. 49-54.
 9. Мартынюк А. П. Опыт модусного моделирования концепта (на примере концепта CELEBRITY / ЗНАМЕНИТОСТЬ, актуализированного в англоязычном газетном дискурсе) [Электронный ресурс] / А. П. Мартынюк // Когниция. Коммуникация. Дискурс: междунар. сб. науч. тр. / Ред. И. С. Шевченко, В. И. Карасик. – Направление «Филология». – № 1. – 2010. – С. 93-100. – Режим доступа : http://sites.google.com/site/cognitiondiscourse/home.
 10. Мартинюк А. П. Лінгвістична концептологія: методологічні платформи, методики аналізу, перспективи розвитку / А. П. Мартинюк // Науковий Вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки. – Луцьк: ВНУ, 2012. – № 23(248). – С. 81-88.
 11. Мартынюк А. П. Лингвистика эмоций в интеграционной перспективе / А. П. Мартынюк // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Філологія. – К. : КНЛУ, 2012. – Т. 15, № 2. – С. 90-97.
 12. Мартынюк А.П. Когнитивно-дискурсивный инструментарий анализа сложноподчиненного синтаксиса англоязычного политического дискурса [Электронный ресурс] / А. П. Мартынюк, А.Ю. Поникарёва // Когниция. Коммуникация. Дискурс : междунар. электронный сб. науч. Тр. – Харьков, 2013. – Вып. 7. – С. 68–80. – Режим доступа : https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxjb2duaXRpb25kaXNjb3Vyc2V8Z3g6NDYzM2E3YmVlMzhiOGNiYQ.
 13. Мартынюк А. П. Концепт лингвокультурный vs лингвокогнитивный: методы анализа / А. П. Мартынюк // Лингвистика ХХI века: сб. науч. ст. к 65-летию В. А. Масловой / [соред. В.В.Колесов, М.В.Пименова, В. И. Теркулов. – М.: Флинта: Наука, 2013. – С. 509-519.
 14. Martynyuk A. P. CognitiveInstrumentsofInvestigatingCommunicativeFailures/ A. P. Martynyuk // Когниция. Коммуникация. Дискурс:междунар. электронный сб. науч. тр. – Харьков, 2014. – № 8.С.51-62. – Режим доступа : http://communication-discourse.com/issues/issue8/a-p-martynyuk-kognitivnye-instrumenty-issledovaniya-kommunikativnyh-neudach.
 15. Martynyuk A. Metaphoric Political Insults and Humor: Cognitive Analysis / A. Martynyuk // US-China Foreign Language. – Volume 13, Number 1, January 2015 (Serial Number 136). – P. 19–25.
 16. Martynyuk A. Causes of communicative failures within cognitive framework / A. Martynyuk // AustralianJournalofScientifcResearch. – Adelaide: AdelaideUniversityPress, 2014. – No.2.(6) (July-December). Vol. III.P. 531-537.
 17. Мартынюк А.П. Стратегия как базовый инструмент когнитивного анализа коммуникации / А.П. Мартынюк // Записки з романо-германської філології: 2015. – Вип. 1(34). – С. 80–89.