ВОРОНІНА Камілла Владиславівна


Кандидат філологічних наук, доцент

Доцент кафедри перекладознавства імені Миколи Лукаша факультету іноземних мов ХНУ імені В. Н. Каразіна;

Доцент кафедри англійської мови факультету іноземних мов ХНУ імені В. Н. Каразіна (теперішня назва – кафедра іноземних мов професійного спрямування)

ORCID ID:0000-0002-9346-1847

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=DbrmmyoAAAAJ&hl=ru

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Kamilla-Voronina

Освіта:

2000 р. — закінчила з відзнакою Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, факультет іноземних мов, здобула кваліфікацію перекладача-референта, викладача французької, англійської та німецької мов.

Професійна кар’єра:

2002-2011 рр. — викладач кафедри англійської мови факультету іноземних мов ХНУ імені В. Н. Каразіна;

2008-2011 рр. — здобувач кафедри теорії та практики перекладу англійської мови факультету іноземних мов ХНУ імені В. Н. Каразіна;

2011-2013 рр. — старший викладач кафедри англійської мови ХНУ імені В. Н. Каразіна;

з 2013 р. по теперішній час — доцент кафедри англійської мови ХНУ імені В. Н. Каразіна (теперішня назва – кафедра іноземних мов професійного спрямування)

з 2012 р. по теперішній час — доцент кафедри теорії та практики перекладу англійської мови ХНУ імені В. Н. Каразіна. (теперішня назва – кафедра перекладознавства імені Миколи Лукаша)

Захищені дисертації:

Кандидатська: «Структурно-семантичні та функціональні особливості лексичного нонсенсу в англомовному поетичному дискурсі» (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2012 р.).

Напрямки наукової діяльності:
Мовна креативність, особливості перекладу художньої літератури (має понад 60 наукових публікацій).

Викладає курси:

«Практика перекладу англійської мови»;

«Основи анотування та реферування текстів різних типів та жанрів»;

«Ділова кореспонденція та її переклад»;

«Англійська мова спеціального вжитку».

Членство:

·Всеукраїнська спілка викладачів перекладу (UTTU)

·TESOL

·Всеукраїнська Асоціація з мовного тестування та оцінювання (ВУАМТО)

·Італійська спілка знавців творчості Джеймса Джойса

Стажування:

·2019 р. – Варненський університет менеджменту (м. Варна, Болгарія)

Наукове стажування:

·2022-2023 рр. – Наукове стажування в Інституті перспективних досліджень Болонського університету, Італія

Інша діяльність:

·Член журі конкурсу художнього перекладу (для студентів мовних спеціальностей)

·Член журі конкурсу творчого перекладу (для студентів немовних факультетів)

Інші проекти:

Переклад статей з Енциклопедії перекладознавства видавництва John Benjamins Publishing Company:

1) «Протокол “Міркуй уголос”» (Think-aloud Protocol. (Riitta Jääskeläinen)) // Енциклопедія перекладознавства: у 4-х т. Т.1: Пер. з англ. / за ред.: Івз Гамбіера та Люка Дорслара; за аг. ред.. О.А. Кальниченка та Л.М. Черноватого. Вінниця: Нова книга, 2020. 552 с. (Автори українських перекладів: Ребрій О., Кальниченко О., Лук’янова Т., Мартинюк А., Ольховська А., Вороніна К.).

Режим доступу: https://benjamins.com/online/hts/articles/thi1.uk

2) Спільні засади письмового та усного перекладу та їх досліджень (Common Grounds in Translation and Interpreting (Studies). Nadja Grbić & Michaela Wolf) – том. 3

Режим доступу: https://benjamins.com/online/hts/articles/comm4.uk

3) Образ письмових та усних перекладачів (Representation Of Translators And Interpreters. Klaus Kaindl) – том 3.

Режим доступу: https://benjamins.com/online/hts/articles/rep1.uk

Основні наукові та навчально-методичні праці:

1.Вороніна К. В. Лексичний нонсенс як прояв структурної, семантичної референційної неконвенційності / К. В. Вороніна // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2008. – № 32. – С. 47-51.

2.Вороніна К. В. Нонсенс в аспекті адресатно-адресантної взаємодії / К. В. Вороніна // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – 2009. – № 848. – С.102-107.

3.Вороніна К. В. Звукосимволічна природа фонетичного нонсенсу / К. В. Вороніна // Наукові записки. – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 5 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. – Вип. 89 (4). – С. 351-355.

4.Вороніна К. В. Гумористичний потенціал нонсенсу / К. В. Вороніна // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – 2010. – № 928. – С. 150-155.

5.Вороніна К. В. Особливості перекладу лексичного нонсенсу: вплив інтерпретації на вибір перекладацького відповідника / К. В. Вороніна // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. – Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД», 2013. – Вип. 668 : Германська філологія. – С. 201-210.

6.Вороніна К.В. Ребрій О.В. Інтерпретаційний потенціал лексичного нонсенсу / Наукові записки. – Випуск 115. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – С. 96-100.

7.Вороніна К. В. Реалізація асоціативного потенціалу лексичного нонсенсу під час його перекладу / К. В. Вороніна // Наукові записки. Серія «Філологічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / відп. ред. проф. Г.В. Самойленко. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2014. – Кн. 3. – С. 40-46.

8.Вороніна К. В. Особливості перекладу креолізованих текстів з елементами нонсенсу / К. В. Вороніна // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2014. – № 63. – С. 60-65.

9.Voronina K. Particularities of Translating Lexical Nonsense into Ukrainian (based on JABBERWOCKY by Lewis Carroll) / K. Voronina // Abstracts. – VIII International Conference Major Issues in Translation Studies and Translator/Interpreter Training. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – С. 74-75.

10.Камілла ВОРОНІНА, Тетяна ВАЛІЙОВА. Лексичний нонсенс Едварда Ліра: особливості утворення та перекладу // Наукові записки. – Випуск 144. – Серія: Філологічні науки. – Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф., 2016. – 540 с. – С. 122-128.

11.Вороніна К.В., Валійова Т.Б. JABBERWOCKY українською // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2017. – № 69. – с. 34-41.

12.Вороніна К.В. Особливості англомовного перекладу української авторської казки (на матеріалі творів Ю. Ярмиша) / К.В. Вороніна, Т.Б. Валійова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Збірник наукових праць. – Одеса, 2017. – Вип. 31. – Том 3. – С. 111-114.

13.Вороніна К.В. Провідна стратегія відтворення лексичного нонсенсу: одомашнення чи очуження? / К.В. Вороніна // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Перекладознавство та міжкультурна комунікація. – Херсон, 2018. – Вип. 1. – Том 2. – С. 111-116.

14.Валійова Т.Б., Вороніна К.В. Педагогічне проектування підвищення рівня конкурентоспроможності майбутнього фахівця // Scientific Journal VIRTUS. Canada: Center of Modern Pedagogy "Learning Without Boarders", 2019. № 31. С. 66–71.

15.Відтворення власних назв творів жанру фентезі українською (на матеріалі роману-казки Дж. Р. Р. Толкіна «The Hobbit, or There and Back Again») // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. збірник наукових праць. – Одеса, 2019. – Вип. 39. – Том. 3. – С. 59-63.

16.Вороніна К.В., Валійова Т.Б. Формування умінь ділового спілкування у студентів немовних спеціальностей засобами іноземної мови // Scientific Journal VIRTUS - # 40, 2020. – С. 84-88. (Scientific Journal VIRTUS. Canada: СPM «ASF», 2020. - Вип. 40. С. 84–88.)

17.Оказіоналізми Джеймса Джойса в українському перекладі // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.Серія:Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов. Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2020. – Вип. 91. С. 100–107.

18.Вороніна К.В., Валійова Т.Б. Формування ефективної системи інтеграції мобільних технологій у викладанні іноземних мов в закладах вищої освіти для розвитку усних видів мовленнєвої діяльності. Scientific Journal VIRTUS. Canada: СPM «ASF», 2022. Вип. 60. С. 44-49.

19.Вороніна К.В. Jabberwocky у перекладах французькою // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов. Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2021. Вип. 94. – с. 27-34.

20.Voronina K. Translating Untranslatable // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація: тези доповідей ХХI наукової конференції з міжнародною участю Харків: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2022. – с. 71-73.

21.Polselli P., Quarta T., Voronina K. OER and Digital Resources in the QuILL project as Tools for Successful Language Learning. Abstracts of the XV International conference “Methodological and Psychological Issues of Teaching Foreign Languages: Reaching for School and University Integration”, V.N. Karazin National University, 2023. P. 75-77

Навчальні посібники

1.Вороніна К.В. Основи перекладацького анотування та реферування текстів різних типів і жанрів: навчальний посібник / К.В. Вороніна. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 120 с.

2.Вороніна К.В. Ділова кореспонденція та її переклад: навчально-методичний посібник / К.В. Вороніна. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – 96 с.

3.Черноватий Л.М., Вороніна К.В., Кальниченко О.А., Каминін І.М. Переклад англомовних науково-технічних текстів: енергія, природні ресурси, транспорт: навчальний посібник ; [за ред. Л.М. Черноватого, О.В. Ребрія](Затверджено до друку Вченою радою факультету іноземних мов ХНУ імені В.Н. Каразіна, прот. № 2 від 17 лютого 2017 р.). - Вінниця: Нова книга, 2017. – 264 с.

4.Черноватий Л.М., Вороніна К.В., Кальниченко О.А., Каминін І.М. Переклад англомовних науково-технічних текстів: енергія, природні ресурси, транспорт: книга для викладача (До навчального посібника затверджено до друку Вченою радою факультету іноземних мов ХНУ імені В.Н. Каразіна, прот. № 2 від 17 лютого 2017 р.) – Вінниця: Нова книга, 2017. – 88 с.

5.Черноватий Л.М., Лук’янова Т.Г., Вороніна К.В., Котляров Д.М., Ковальчук Н.М. Переклад англомовних текстів у сфері медичної допомоги. Частина 2. Опіки і вплив радіоактивного опромінення, обмороження та гіпотермія, дихальна недостатність, черепно-мозкові травми, термінове хірургічне втручання, екстрені терапевтичні випадки, отруєння: навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти / за ред. Л. М. Черноватого, О.В. Ребрія (Затверджено рішенням вченої ради факультету іноземних мов ХНУ імені В.Н. Каразіна, прот. № 9 від 26 вересня 2018 р.) - Вінниця: Нова книга, 2019. 316 с.

Контактна інформація

Адреса: ауд. 10-10, майдан Свободи 4, м. Харків, 61022
Телефон: (057) 707-53-50
E-mail: k.v.voronina@karazin.ua