ФРОЛОВА Ірина Євгенівна


Професор кафедри перекладознавства імені Миколи Лукаша, доктор філологічних наук

Освіта:

 • закінчила у 1976 році Харківський державний університет імені О. М. Горького (ХДУ), філологічне відділення факультету іноземних мов.

Захищені дисертації:

 • Кандидатська: «Прагматичні та семантичні особливості номінативних речень у сучасній англійській мові» (1988р., Київський державний університет);
 • Докторська: «Регулятивний потенціал стратегії конфронтації в англомовному дискурсі» (2015 р., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна).

Професійна кар’єра:

 • 1976-1979 викладач кафедри іноземних мов Харківського державного інституту культури;
 • 1979-1980 викладач кафедри англійської філології ХДУ;
 • 1980-1985 викладач кафедри перекладу та англійської мови ХДУ;
 • 1985-1988 аспірант кафедри англійської філології Київського державного університету;
 • 1988-1989 викладач кафедри перекладу та англійської мови ХДУ;
 • 1989-1991 старший викладач кафедри перекладу та англійської мови ХДУ;
 • з 1991 — доцент кафедри перекладу та англійської мови ХДУ;
 • з 2015 р. — професор кафедри теорії та практики перекладу англійської мови (сучасна назва: кафедра перекладознавства імені Миколи Лукаша) Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Сфера наукових інтересів:

прагмалінгвістика, аналіз дискурсу, перекладознавство (має понад 100 наукових та навчально-методичних публікацій).

Курси, які викладає:

 • «Порівняльна лексикологія англійської та української мов»,
 • «Практика усного та письмового перекладу».

Основні наукові публікації:

Монографії

 1. Фролова І. Є. Стратегія конфронтації в англомовному дискурсі : [монографія] / І. Є. Фролова. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2009. – 344 с.
 2. Фролова І. Є. Вербалізація конфлікту у дискурсі / І. Є. Фролова // Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен : [кол. монографія] / [під загальн. ред. Шевченко І. С.]. – Харків : Константа, 2005. – С. 237–262.
 3. Фролова І. Є. Стратегія конфронтації у світлі теорії, практики та навчання англо-українського перекладу / І. Є. Фролова // Сучасні фундаментальні теорії та інноваційні практики навчання іноземної мови у ВНЗ : [кол. монографія] / [за ред. В. Г. Пасинок]. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – С. 270–289.
 4. Фролова І. Є. Стратегії спілкування та стратегії перекладу / І. Є. Фролова, Т. П.Андрієнко // Переклад у наукових дослідженнях представників харківської школи: [кол. монографія] / [за ред. Л. М. Черноватого, О. А. Кальниченка, О. В. Ребрія]. – Вінниця : Нова книга, 2013. – С. 211–232.
Статті у фахових виданнях України:
 1. Фролова И. Е. Конфликтное речевое взаимодействие / И. Е. Фролова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – Харків : Константа, 2001. – № 537. – С. 23–30.
 2. Фролова І. Є. Вербалізований конфлікт в контексті культури / І. Є. Фролова // Вісник СумДУ. – Суми : СумДУ, 2006. – Т. 2, № 11(95). – С. 77–82.
 3. Фролова І. Є. Прототипове концептуальне знання як підґрунтя глобальної стратегії конфронтаційності / І. Є. Фролова // Культура народов Причерноморья : наук. журнал. – Симферополь : Межвуз. центр «Крым», 2008. – Т. 2, № 142. – С. 367–370.
 4. Фролова І. Є. Змістові моделі реалізації стратегії конфронтації в англомовному дискурсі / І. Є. Фролова // Нова філологія : зб. наук. пр. – Запоріжжя : ЗНУ, 2009. – № 35. – С. 159–165.
 5. Фролова І.Є. Специфіка актомовленнєвого аспекту реалізацій стратегій конфронтації в англомовному дискурсі / І. Є. Фролова // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Житомир : ЖДУ імені І. Франка, 2009. – Вип. 45. – С. 127–132.
 6. Фролова І. Є. Семантичні зв'язки в дискурсивних реалізаціях стратегії конфронтації / І. Є. Фролова // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2009. – № 6. – С. 218–222.
 7. Фролова І. Є. Актомовленнєві моделі реалізації стратегії конфронтації в англомовному дискурсі / І. Є. Фролова // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : зб. наук. пр. – К. : Логос, 2009. – Вип. 15. – С. 560–568.
 8. Фролова І. Є. Дискурсивна стратегія як організуючий конституент вербально-соціальної інтеракції / І. Є. Фролова // Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи : зб. наук. пр. – К. : Логос, 2009. – С. 242–249.
 9. Фролова І. Є. Конфронтація як різновид міжособистісної взаємодії / І. Є. Фролова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2010. – № 928. – С. 68–74.
 10. Фролова І. Є. Суб’єкт як чинник дискурсивної діяльності / І. Є. Фролова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – № 1051.– С. 106–111.
 11. Фролова И. Е. Регулятивный потенциал стратегии конфронтации в англоязычном диалогическом дискурсе: инструментарий и принципы анализа / И. Е. Фролова // Когниция. Коммуникация. Дискурс :междунар. электронный сб. науч. тр. – Харьков, 2013. – № 7. – С.111–130.
 12. Фролова І. Є., Статівка А. О., Тищенко М. О. Стратегії відтворення мовленнєвих аномалій в англо-українському художньому перекладі // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов». Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. Вип. 88. С. 85–91.
 13. Фролова І. Є., Бугай К. Чинники перекладу реалій у художніх творах детективного жанру // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Іноземна філологія». Київ: ВПЦ «Київський університет», 2019. Вип. 1(51). С. 40–45.
 14. Фролова І.Є., Омецинська О.В. Специфіка художнього дискурсу та його аспектів // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов». Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. Вип. 87. С. 52–61
 15. Фролова І. Є., Колпакчі А. С. Особливості англо-українського перекладу герундія в науковому тексті // Advances of Science: Proceedings of articles the International scientific conference. Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 28 September 2018. С. 380–390.
 16. Фролова І. Є., Чугуєва А. С. Типологія помилок автоматизованого перекладу (на матеріалі юридичних текстів) // Advances of Science: Proceedings of articles the International scientific conference. Czech Republic, Karlovy Vary. Ukraine, Kyiv, 28 September 2018. С. 850–857.
Статті у міжнародних виданнях:
 1. Frolova I. Confrontation Strategy in Discourse and Communities of Practice / I. Frolova // The Advanced Science: open access journal. – Torrance, CA (United States), October 2013. – Volume 2013. – Issue 10. – P. 29–32.
 2. Фролова И. Е. Дискурсивные свойства стратегии конфронтации / И. Е. Фролова // Проблемы лингвистики и лингводидактики : междунар. сб. науч. ст. – Белгород : ИПЦ «Политерра», 2013. – Вып. 1. – С. 322–331.
 3. Фролова И. Е. Дискурсивная стратегия как инструмент реализации межличностной функции / И. Е. Фролова // Science and Education a New Dimention : Philology, 1(2). – Budapest, Issue: 11, Nov. 2013. – P. 62–66.
 4. Фролова И. Е. Речевые стратегии конфронтации в англоязычном дискурсе / И. Е. Фролова // European Applied Sciences. – Stuttgart : ORT Publishing, 2014. – № 12 (December). – P. 90–92.