ПІХТОВНІКОВА Лідія Сергіївна


Професор кафедри німецької філології та перекладу, доктор філологічних наук (2000), профессор (2002).

Закінчила у 1971 році з відзнакою Харківський державний університет імені О.М. Горького, відділення німецької філології.

Захищені дисертації:

 • Кандидатська: «Композиционно-стилистические особенности немецкой стихотворной басни 18 в.» (1992 р., Київський педагогічний лінгвістичний університет).
 • Докторська: «Еволюція німецької віршованої байки (XIII-XX ст.): жанрово-стилістичні аспекти» (2000 р., КНУ імені Тараса Шевченка).

Професійна кар'єра:

 • 1971-1993 – викладач, ст. викладач Харківського юридичного інституту, Харківського сільськогосподарського інституту, Харківського технічного університету сільського господарства.
 • 1993-2001 – доцент кафедри іноземних мов Харківського національного технічного університету сільського господарства; доцент кафедри німецької філології Харківського національного університету.
 • 2001-2009 – професор, завідувач кафедрою іноземних мов Харківського національного технічного університету сільського господарства; профессор кафедри німецької філології Харківського національного університету.
 • 2009-2015 – завідувач кафедрою перекладу Приазовського технічного університету; профессор кафедри німецької філології та перекладу Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.
 • З 2015 р. до т.ч. – завідувач кафедрою прикладної лінгвістики, з 2017 р. – профессор кафедри прикладної лінгвістики Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського; професор кафедри німецької філології та перекладу Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Наукова діяльність:

 • Сфери наукових інтересів: лінгвосинергетика, прагмастилістика, лінгвопоетика, дидактизація і переклад текстів малих форм, методика викладання іноземних мов.
 • Має близько 140 наукових праць, серед яких 12 монографій.
 • Підготувала 15 кандидатів наук за спеціальністю «Германські мови».
 • Член 2-х спеціалізованих рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій (ХНУ імені В.Н. Каразіна; Запорізький національний університет).

Педагогічна діяльність:

 • Викладач курсів: «Аналітичне читання», «Лінгвостилістична інтерпретація тексту», «Німецька мова», «Лінгвостилістична інтерпретація і дидактизація текстів малих форм» (спецкурс), «Стилістика» (для аспірантів), «Лінгвосинергетика» (для аспірантів), «Текст і стильові напрями повоєнної німецької літератури» (спецкурс), «Німецька мова професійного спрямування», «Розмовна і ділова німецька мова», «Німецька мова для економістів», «Ділова німецькомовна комунікація», «Практика перекладу німецької мови».
 • Участь в проекті «Німецька мова як іноземна в Україні» (2005-2007), що ініціювався та фінансувався ГЕТЕ-Інститутом; співпраця в рамках проекту над «Програмою з німецької мови професійного спрямування для українських університетів». Співавтор програми (2006 р.);
 • Автор і співавтор близько 40 навчально-методичних та педагогічних видань, серед яких 3 підручника і 2 словника з грифом МОН України та 2 монографії.

Інші досягнення:

 • Участь у якості усного і письмового перекладача в проекті «Консалтингова діяльність для реформування виробництва оптичних приладів» (Ізюмський оптичний завод) за підтримки міністерства економіки Німеччини (1993-1997 рр.);
 • Стипендіат ДААД (1998-1999, 2003, 2004, 2007-2008 рр., Німеччина);
 • Грант АІФ міністерства економіки Німеччини (2001-2002), участь у якості усного і письмового перекладача та науковця в проекті з програмування «Геоінформаційні системи в сільському господарстві», співавтор програми;
 • Дипломант у номінації „Викладач гуманітарних дисциплін” обласного конкурсу „Вища школа Харківщини – кращі імена” (2002);
 • Лауреат обласного фестивалю „Жінка року - 2003” в номінації „Жінка – працівник освіти і науки”;
 • Переможець обласного фестивалю 2008 р. «Сільська жінка» в номінації «Жінка-науковець у галузі сільського господарства»;
 • Докторська дисертація захищена за двома спеціальностями: 10.02.04 – Германські мови; 10.01.04 – Література зарубіжних країн. Поновлену версію докторської дисертації німецькою мовою опубліковано в Німеччині як монографію (2008 р.).

Громадська діяльність:

 • Член асоціації українських германістів;
 • Співпраця з науковцями Німеччини (Г.В. Ейгер, Г. Коллер та інші).

Курси, які викладає:

«Практика перекладу німецької мови», «Лінгвостилістична інтерпретація і дидактизація текстів малих форм» (спецкурс), «Контрастивна лінгвокультурологія і лінгвосинергетика».

Основні наукові праці:

 1. Піхтовникова Л.С. Синергія стилю байки: німецька віршована байка ХІІІ-ХХ ст.– Монографія. – Харків: БізнесІнформ, 1999. – 220 с.
 2. Пихтовникова Л.С. Языковые фильтры: неравновесные состояния и развитие языка // Нова філологія. – №1(12).– Запоріжжя: ЗДУ, 2002. – С.33–39.
 3. Пихтовникова Л.С. Тексты и методы: лингвостилистическая характеристика и интерпретация немецкой притчи как типа текста и как жанра. Зб. наук.статей «Проблеми семантики слова, речення та тексту».– Вип.8.- Київ: КДЛУ, 2002. – С.259–265.
 4. Пихтовникова Л.С., Ейгер Г.В. Прогнозирующие высказывания в немецкой народной афористике (на материале жанра малых форм – “народные приметы”). Новафілологія. – №4. – Запоріжжя: ЗДУ, 2002. – C.239-248.
 5. Пихтовникова Л.С. Языково-стилистические средства комического в публицистических текстах. Нова філологія. №3 (14). – Запоріжжя: ЗДУ, 2002.– C.186–196.
 6. Піхтовнікова Л.С. Стилістика і синергетика дискурсу //Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен. – Колективна монографія. Під редакцією проф. Шевченко І.С. – 200-річчю Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна присвячується. – Харків, 2005. – С.29–36.
 7. Rahmencurriculum für studienbegleitenden Deutschunterricht an ukrainischen Hochschulen und Universitäten. Рамкова програма з німецької мови професійного спілкування для вищих навчальних закладів України. Рекомендовано міністерством освіти і науки України. Колектив авторів. Координатор проекту Л.Аззоліні. – Інститут Гете, Київ. – Goethe-Institut Kiew. – 2006.
 8. Synergie des Fabelstils: Die deutsche Versfabel vom 13.-21. Jahrhundert. –Monographie. – Ukrainische Beiträge zur Germanistik. Band 5. Aachen: ShakerVerlag, 2008. – 322 S.
 9. Піхтовнікова Л.С. Синергетический метод для исследования дискурса в прагмастилистическом аспекте // Вісник ХНУ. – № 848.-Харків, 2009. – С.48–52.
 10. Pichtownikowa L. Synergetische Methode bei der Stiluntersuchung in Diachronie (anhand von Fabeltexten) // Wort – Bedeutung, Sinn und Wirkung. Festschrift für Prof. Dr. habil. Oleksij Prokopczuk zum 70. Geburtstag / Herausgegeben von Mariola Smolinska. - Slupsk, 2011.– S. 155-165.
 11. Піхтовнікова Л.С. Дискурс байки у синергетичному аспекті (на матеріалі української, російської та німецької байки) // Незгасимий СЛОВОСВІТ: Збірник наукових праць на пошану професора Володимира Семеновича Калашника / Уклали Микола Філон, Тетяна Ларіна / Х.: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2011. – С.519-527.
 12. Піхтовнікова Л.С. Тексти малих форм: Лінгвостилістична інтерпретація. Дидактизація. Переклад. – Монографія / Навчальний посібник. – Частина 1. – Маріуполь: ПДТУ, 2011. – 160 с.
 13. Піхтовнікова Л.С. Лингвосинергетика: основы и очерк направлений. – Mонография. – Х.: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2012. – 180 стр.
 14. Піхтовнікова Л.С. МЕТАМЕТАФОРА: уточнення терміну та підходи до аналізу (на матеріалі україномовних та німецькомовних байок і притч) // Вісник філологічного факультету ХНУ імені В.Н. Каразіна. – 2012. – № 994. – Серія «Філологія». – Вип. 64. – С. 15-18.
 15. Піхтовнікова Л.С. Самоорганізація дискурсу: синергетичні принципи і підходи до лінгвістичного аналізу // Сучасні фундаментальні теорії та іннноваційні практики навчання іноземної мови у вузі : колективна монографія / під ред. В.Г.Пасинок. - Х. : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2013. – С.218-231.
 16. Пихтовникова Л.С. Синергетическая парадигма в современной лингвистике // Наукові записки. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Вип. 127. – Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (КДПУ). –2014. – С. 34-39.
 17. Пихтовникова Л.С. Самоорганизация речевого произведения в информационном аспекте // Нова філологія. Збірник наукових праць. - Запоріжжя: ЗНУ, 2014. - № 64. - С. 73-78.
 18. Пихтовникова Л. С. Основные положения и понятия синергетики в применении к филологии. Базовые и инструментальные понятия синергетики // Синергетика в филологических исследованиях : монография / Т. И. Домброван, С. М. Еникеева, Л. С. Пихтовникова и др. ; под общ. ред. проф. Л. С. Пихтов­никовой. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. – С. 7–19.
 19. Пихтовникова Л. С. Самоорганизация дискурса и отдельных типов дискурса //Синергетика в филологических исследованиях : монография / Т. И. Домброван, С. М. Еникеева, Л. С. Пихтовникова и др. ; под общ. ред. проф. Л. С. Пихтов­никовой. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. – С. 88–102.
 20. Пихтовникова Л. С. Самоорганизация речевых произведений: информационно-когнитивный аспект // Синергетика в филологических исследованиях : монография / Т. И. Домброван, С. М. Еникеева, Л. С. Пихтовникова и др. ; под общ. ред. проф. Л. С. Пихтов­никовой. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. – С. 102–135.
 21. Пихтовникова Л.С. Глоссарий основных понятий синергетики (для филологов) //Синергетика в филологических исследованиях : монография / Т. И. Домброван, С. М. Еникеева, Л. С. Пихтовникова и др. ; под общ. ред. проф. Л. С. Пихтов­никовой. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. – С. 319–324.
 22. Пихтовникова Л.С., Коринь С.Н. Метафора и метаметафора в немецкоязычном художественном дискурсе: когнитивный и прагмастилистический аспекты: монография / Л. С. Пихтовникова, С. Н. Коринь. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. – 200 с.
 23. Синергетика в филологических исследованиях : монография / Т. И. Домброван, С. М. Еникеева, Л. С. Пихтовникова и др.; под общ. ред. проф. Л. С. Пихтовниковой. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. – 340 с.
 24. Пихтовникова Л. С. Самоорганизация когнитивной системы при создании речевого произведения: преимущества и ограничения // Записки з романо-германської філології . – № 1-(34). – Ювілейний ,присвячений 65-річчю доктора філологічних наук професора І. М. Колєгаєвої. – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2015. – С. 115–125.
 25. Пихтовникова Л.С. Композиция речевого произведения и предпосылки ее самоорганизации // Одеський лінгвістичний вісник. Науково-практичний журнал. – № 6. – Спеціальний випуск з нагоди ювілею В. Я. Мізецької – доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри іноземних мов Національного університету «Одеська юридична академія», Одеса, 2015 – С. 93–97.
 26. Пихтовникова Л.С. Лингвосинергетика: направления и перспективы //Нова філологія: Збірник наукових праць. - Запоріжжя: ЗНУ, 2016. - № 68. – С. 182-189.
 27. Пихтовникова Л. С. Немецкоязычные публицистические тексты социально-критического направления: прагмастилистический и когнитивный аспекты : монография / Л. С. Пихтовникова, О. Я. Мастерова, Е. П. Кабусь. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2016. – 164 с.
 28. Піхтовнікова Л. С. Англомовна прозова байка: прагмастилістичний і лінгвокогнітивний аспекти :монографія / Л. С. Піхтовнікова, О. М. Гончарук. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 176 с.
 29. Пихтовникова Л. С. Немецкоязычный рекламный дискурс: прагмастилистический и когнитивный аспекты: монография / Л. С. Пихтовникова, В. В. Самарина. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2016. – 160 с.
 30. Эвристическая и интегрирующая роль синергетики в лингвистике // Нова філологія: Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2017. – № 69. – С. 160–164.
 31. Пихтовникова Л.С. Прагмастилистика дискурса в свете лингвосинергетической парадигмы [Электронный ресурс] / Л.С. Пихтовникова// Когниция, коммуникация, дискурс :междунар. электрон.сб. науч. ст. – Харьков : ХНУ имени В.Н. Каразина, 2016. – № 13. – С. 114–130. – Режим доступа http://sites.google.com/site/cognitiondiscourse/home
 32. Пихтовникова Л.С., Мотрохов А.И. Композиция и стиль рассказа Юй Да-фу 春风沉醉的晚上 («Весенние ночи»). // Нова філологія: Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2017. – № 70. – С. 145–149.
 33. Пихтовникова Л.С. Синергетика композиции речевого произведения // Вісник Харківського Національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Іноземна філологія. Методика викладання іноземнихмов». – Випуск 86. – Харків, 2017. – С. 103–109.
 34. Піхтовнікова Л. С. Прагмастилістичні характеристики німецькомовної притчі:монографія / Л. С. Піхтовнікова, І. М. Яремчук. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 210с.
 35. Пихтовникова Л. С. Мегаконцепт СИНЕРГЕТИКА в общенаучной картине мира. Раздел коллективной монографии // Концепты и контрасты : монография / Н. В. Петлюченко, С. И. Потапенко, О. А. Бабелюк, Е. Л. Стрельцов и др. ; под. ред. Н. В. Петлюченко. – Одесса : Издательский дом «Гельветика», 2017. − 632 с. – (Серия «Одесские студии по лингвистике и социальным наукам»). – С 60-67.
 36. Піхтовнікова Л. С. Німецький прозовий шванк: прагмастилістичний і лінгвокогнітивний аспекти : монографія / Л.С. Піхтовнікова, Я.В. Мукатаєва. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 156 с.
 37. Pichtownikowa L.S. Innovative linguostilistische Besonderheiten der deutschen Versfabel Ende des 20. und Anfang des 21. Jahrhunderts // Любовь к слову: филологические заметки в честь юбилея профессора В.А. Кухаренко: сборник научных статей / под ред. И.М. Колегаевой. – Одесса: КП ОГТ, 2018. –C.185– 204.
 38. Лінгвосинергетика : підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Л. С. Піхтовнікова, Т. І. Домброван, С. М. Єнікєєва, О. О. Семенець; за загальною редакцією проф. Л. С. Піхтовнікової. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – 296 с.
 39. Пихтовникова Л.С. , Цапенко Л.В. Інформаційно-синергетична модель англомовної детективної розповіді. Збірник наукових праць.– Вип. 73. – Запоріжжя, 2018. – С. 101– 109.
 40. Піхтовнікова Л.С. Витоки, основні положення, напрями і перспективи сучасної лінгвосинергетики (у науково-популярному викладі). Нова філологія. Збірник наукових праць. – Вип. 73. – Запоріжжя, 2018. – С. 95–101.
 41. Пихтовникова Л.С. Синергетика в филологии – наука настоящего и будущего: перспектива изучения в университетах Украины . Новий колегіум : Науковий інформаційний журнал. Проблеми вищої освіти. Харків. № 4, 2018(94). С. 39-42.

Контактна інформація

Адреса: ауд. 7-68, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022
Телефон: (057) 707-53-43
E-mail: germphil@karazin.ua

Веб-сайт:www.synergy.kh.ua